Farah Al-Aieshy VD

Fortsatt stark tillväxt för Norconsult Sverige

Norconsult Sverige fortsatte att växa med bibehållen lönsamhet under årets andra kvartal. Marknaden var fortsatt relativt god men med stora variationer mellan marknadsområdena, där energi- och industri gick starkast.  

Under årets andra kvartal ökade Norconsult Sveriges nettoomsättning, det vill säga bolagets egen produktion, till 337 (304) MSEK, vilket innebär en ökningstakt på 11 procent.  

EBITA uppgick till 9,6 (10,3) MSEK och EBITA-marginalen blev 2,8 (3,4) procent. Kvartalet innehöll åtta färre arbetstimmar än motsvarande period föregående år, vilket påverkade EBITA negativt med 5,6 MSEK. Justerat för denna kalendereffekt blev EBITA-marginalen 4,4 procent.  

Detta innebär att årets första halvår summerar till nettoomsättningen 699 (619) MSEK och en ökningstakt på 13 procent. EBITA uppgick till 71 (55) MSEK, vilket ger en EBITA-marginal på 10,2 (8,9) procent. 

Vill ligga nära den lokala marknaden

Andra kvartalets tillväxt beror framför allt på en fortsatt hög rekryteringstakt.  

 Vår strategi är att ligga nära den lokala marknaden och kunna erbjuda våra kunder tvärfacklig rådgivning i hela landet. Under andra kvartalet har vi lyckats rekrytera nya medarbetare till bland annat installationsteknik och byggkonstruktion, vilket breddar verksamheten i väst, syd och norr. Både vår attraktionskraft hos nya medarbetare och vår relativt låga personalomsättning bidrog positivt till nettoomsättningen, säger Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult Sverige. 

Alla marknadsområden bidrog

Orderingången var fortsatt hög i hela verksamheten och alla marknadsområden bidrog till omsättningstillväxten. Energi- och industrimarknaden bidrog starkt till resultatet, med omställningen i norr som draglok. Arkitektur har under perioden vunnit flera ramavtal och generalkonsultuppdrag i den offentliga sektorn, i synnerhet inom vården.  

 I dessa tider gör det mig särskilt stolt att ha en välmående arkitektverksamhet. Vi har under det senaste året genomfört strukturella förändringar i vår organisation som nu börjar ge effekt. Förändringarna innebär bland annat att samarbetet mellan våra geografiskt spridda avdelningar effektiviserats, vilket i sin tur har bidragit till att vi snabbt och relevant kan möta kundernas behov. I förlängningen förväntar vi oss också se effekt på vinsten, vi ska leverera en långsiktig stabil lönsamhet, säger Farah Al-Aieshy.  

Flera uppdrag med hållbarhetsprägel

Den fortsatt hårda prispressen på marknaden för trafikinfrastruktur, tillsammans med en generell kostnadsökning, främst driven av inflation och oro i omvärlden, hade en negativ inverkan på EBITA-marginalen.  

Kvartalet innehöll flera stora uppdrag med betydande hållbarhetsprägel, exempelvis projektering av en anläggning för koldioxidinfångning åt Skellefteå Kraft. Norconsult Sverige använde också i samband med betongkonstruktioner på Rengårds Kraftstation för första gången en ny betongtyp som reducerar klimatavtrycket med 40 procent. Norconsult Fältgeoteknik köpte dessutom in en ny geoteknisk borrigg – den första på marknaden som är fullt batteridriven och därmed helt utsläppsfri. 

I början av året togs beslutet att Norconsult ska noteras på Oslobörsen. Arbetet löper på enligt plan och noteringen beräknas ske under fjärde kvartalet 2023.