Foto: Shutterstock

Konsekvenser på spåret

I Fagersta kommun planeras spårarbetet för att tågtrafiken ska flyta på bättre i framtiden. Men kulturhistoriska miljöer och hotade växtarter sätter Norconsults miljöutredare på prov.

Enligt Trafikverket kommer tågtrafiken genom Bergslagen att växa under de kommande åren. Helt utan åtgärder skulle de ökande transporterna korka igen trafiken. Därför planeras ett antal mötesstationer där tåg upp till 750 meter ska kunna mötas på sträckor som i dag är enkelspåriga. En av dessa mötesplatser planeras vid Ombenning i Fagersta kommun.

Den utvalda platsen medför dock en del utmaningar. Bland annat kommer den nya sträckan passera genom kulturhistoriska miljöer med vägar som fungerat som pulsådror genom historien.

– Till följd av spårarbetet måste vi flytta delar av en flera hundra år gammal landsväg med historiska vägmärken. Två av dessa vägmärken måste flyttas, det görs i samråd med länsstyrelsen, säger Caroline Jöngren som är ansvarig för miljöarbetet i projektet.

I området har man sedan tidigare hittat två växtarter som riskerar att utrotas. När Norconsult var på plats kunde man konstatera att de rödlistade arterna ryl och månlåsbräken lever på områden som kommer exploateras.

– Innan byggnationerna påbörjas kommer vi vara med och flytta växterna till annan plats för att skydda arterna. Tack vare dessa miljöåtgärder kan vi mildra påverkan på kulturmiljön och omgivande natur inom projektet.


Kulturhistoriska värden

Spårarbetet innebär att en del av en månghundraårig väg måste flyttas, liksom ett flertal historiska vägmärken längs med denna. En av dem, milstolpen Västervåla, har fornlämningsstatus. Spårarbetet medför att vägen får ett minskat kulturhistoriskt värde, något som anses mildras av att de historiska vägmärkena fortfarande kommer kunna upplevas i den nya vägmiljön.