Bild från Haga i Göteborg, ett infrastrukturprojekt i stadsmiljö där verktyget skulle kunna ha tillämpats. Bild: Oskar Kindvall

Medel till projekt om infrastruktur och urbana kulturmiljöer

Formas har beviljat medel till ett utvecklingsprojekt som ska skapa ett analysverktyg som integrerar sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av vägar och järnvägar i städer. Bakom projektet står bland annat Norconsult.

Chalmers har tillsammans med Calluna AB, Norconsult (f.d. KMV Forum), Trafikverket och Göteborgsregionen (GR) beviljats 3,9 miljoner kronor för projektet ”Framtagande av ett digitalt verktyg som möjliggör en integrerad analys av sociala, ekonomiska, ekologiska och kulturhistoriska intressen vid planering av transportinfrastruktur i stadsmiljöer”.

Projektet syftar till att utveckla ett digitalt verktyg för att förutse potential och känslighet kopplat till infrastrukturförändringar i stadsmiljöer. Verktyget ska integrera socioekonomiska analysmetoder med metoder som hanterar grön infrastruktur som ekologiska samband och ekosystemtjänster, samt kulturhistoriska värden och funktioner.

Norconsults Team Kulturmiljö utgör en av expertkompetenserna i uppdraget. Tillsammans med det övriga teamet ska de arbeta fram en metodik för att analysera och förutse påverkan av olika typer av infrastrukturprojekt i urbana kulturmiljöer.

– Infrastrukturplanering kan få stora – både positiva och negativa – effekter för städernas kulturmiljöer. Det kan handla om både direkt påverkan på värdefulla miljöer och mer sekundära effekter i form av bullerskyddsåtgärder eller påverkan på siktlinjer längs med stadens gatustruktur och människors möjligheter att röra sig i staden, säger Emy Lanemo, teamchef för Kulturmiljö på Norconsult.

Projektet förväntas bidra till att ny vetenskaplig kunskap om stadsplanering, digitalisering och konsekvensanalys omsätts i ett operativt verktyg riktat till trafikplaneringens aktörer vid Trafikverket, regioner och kommuner samt hos teknikkonsulter. Projektet kommer bedrivas mellan 2022-2023.