Norconsult värnar om de rödlistade arterna ryl och månlåsbräken

Mer järnvägsgods - bättre trafikmiljö

I Fagersta kommun planeras spårarbetet för att tågtrafiken ska flyta på bättre i framtiden. Men kulturhistoriska miljöer och hotade växtarter sätter Norconsults miljöutredare på prov.

Trafikverket räknar med att tågtrafiken genom Bergslagen kommer öka under de kommande åren. Godsstråket är i dagsläget vältrafikerat med både gods- och persontåg. Att öka trafiken utan att genomföra några åtgärder skulle innebära försämrad trafikkvalitet på sträckan. Med andra ord skulle de ökande transporterna korka igen trafiken.

Nu planeras ett antal mötesstationer där tåg upp till 750 meter ska kunna mötas på sträckor som i dag är enkelspåriga. En av dessa mötesplatser planeras vid Ombenning mellan Snyten och Fagersta central.
- I dag är många mötesstationer anpassade efter tåg med en maxlängd på 630 meter. Så för att kunna öppna upp sträckan för längre tåg och förbereda för kontinentala transporter vidare ut i Europa har man beslutat att Ombenning är en bra plats för en mötesstation, säger Lennart Gustafsson, gruppledare spår- och järnvägsteknik, som arbetat med den nya mötesstationen i Ombenning.

Projektet är också en del i arbetet med att nå samhällets miljö- och klimatmål genom att möjliggöra att en högre andel gods kan fraktas på järnväg i stället för på väg.

Den utvalda platsen medför dock en del utmaningar. Bland annat kommer den nya sträckan passera genom kulturhistoriska miljöer med vägar som fungerat som pulsådror genom historien.
– Till följd av spårarbetet måste vi flytta delar av en flera hundra år gammal landsväg med historiska vägmärken. Två av dessa vägmärken måste flyttas, det görs i samråd med länsstyrelsen, säger Caroline Jöngren som är ansvarig för miljöarbetet i projektet.

I området har man sedan tidigare hittat två växtarter som riskerar att utrotas. När Norconsult var på plats kunde man konstatera att de rödlistade arterna ryl och månlåsbräken lever på områden som kommer exploateras.
– Innan byggnationerna påbörjas kommer vi vara med och flytta växterna till annan plats för att skydda arterna. Tack vare dessa miljöåtgärder kan vi mildra påverkan på kulturmiljön och omgivande natur inom projektet, säger Caroline Jöngren. för kontinentala transporter vidare ut i Europa har man beslutat att Ombenning är en bra plats för en mötesstation, säger Lennart Gustafsson, gruppledare spår- och järnvägsteknik, som arbetat med den nya mötesstationen i Ombenning. Projektet är också en del i arbetet med att nå samhällets miljö- och klimatmål