Foto: Max Hjalmarsson

Norconsult Fältgeoteknik breddar sitt erbjudande genom Sveriges största muddringsprojekt

Norconsult Fältgeoteknik har som underkonsulter till Infra Action fått förtroendet att genomföra geotekniska undersökningar för projekt Malmporten. För att möta en ökad efterfrågan på marknaden utförs arbetena med SPT-sondering, en mycket ovanlig metod i Sverige. Muddringsarbetena som utförs därefter beräknas bli det största som genomförts i Sveriges historia.

För att rusta sjövägarna till Luleå för framtidens transportbehov driver Sjöfartsverket Projekt Malmporten tillsammans med Luleå Hamn AB och Trafikverket. Syftet är att öka kapaciteten för de hårt belastade malmtransporterna från gruvorna i norra Sverige och Finland genom att anpassa Luleå hamn för större fartyg. Det möjliggör effektivare transporter, förbättrade konkurrensvillkor, lägre bränsleförbrukning och ökad sjösäkerhet.

- Undersökningar i området har gjorts sedan 60-talet, och nu när vi står inför ett omfattande muddringsarbete kommer det geotekniska arbetet hjälpa oss att fylla ut kunskapsluckor i tidigare underlag, berättar Jan Henriksson, delprojektledare på Sjöfartsverket. Här hjälper Infra Action och Norconsult oss att undersöka de geotekniska förutsättningarna inför grundläggning av fyrar, projektering för kajbyggnation och farledsfördjupningen, fortsätter han.

Precis som i projekt Skandiaporten i Göteborg har Norconsult Fältgeoteknik anlitats som underkonsult till Infra Action.

- Vi ser att projekt av denna storlek kommer att kräva av oss som leverantör att vi kan utföra och leverera SPT-undersökningar som används i övriga Europa och ser att behovet av denna kompetens ökar i Sverige. Målet är att kompetensutveckla personalen på området för att göra det till en del av vårt erbjudande mot kund, säger Markus Mangsten, VD på Norconsult Fältgeoteknik.

Camilla Sjöstrand, projektledare på Infra Action, har själv lång erfarenhet av SPT-metoden och ser mycket positivt på att denna etableras hos svenska aktörer.

- I ett projekt så stort som Malmporten är SPT-sondering rätt val, säger Camilla. Förutom att den ger oss bättre förutsättningar att göra korrekta undersökningar öppnar metoden också upp för flera leverantörer i Europa att arbeta i svenska projekt, och främjar internationell samverkan i branschen. Upplägget med Fältgeoteknik som underkonsult har funkat mycket bra, och vi har dessutom fått goda vitsord från Sjöfartsverket angående vårt samarbete i projekt Skandiaporten, säger Camilla Sjöstrand. Nu hoppas vi kunna göra ett lika bra arbete i projekt Malmporten, avslutar hon.