Foto: Unsplash

Norconsult förstärker elnätet mot Norrlandskusten

För att möjliggöra industrins omfattande elektrifieringar i norra Sverige och tillika förbättra överföringskapaciteten till södra Sverige investeras det mycket i det svenska transmissionsnätet just nu. Norconsult har i och med ett nytt uppdrag för Svenska kraftnät åtagit sig projektera en större transmissionsledning mellan Letsi – Svartbyn och detta på rekordtid.

Den över 110 km långa 400 kV kraftledningen ska projekteras med forcerad tidplan. Det betyder att Norconsult kommer att genomföra arbetsmoment parallellt, som i vanliga fall sker sekventiellt. I dagsläget finns inga utredningskorridorer utan detta ska också ingå i leveransen.

För ändamålet har Norconsult utvecklat ett eget verktyg och arbetssätt som i en geografisk informationssystem-miljö (GIS) visualiserar och kvantifierar alla tänkbara ruttalternativ, säger Johan Jalvemo, ledare för Kraftsystem på Norconsult. Detta kan avsevärt förkorta våra ledtider samtidigt som det säkerställer att optimal rutt väljs utifrån både kostnad och hållbarhet.

- Letsi - Svartbyn är ytterligare ett steg i att säkerställa Sveriges nätkapacitet, säger Josefin Meland, uppdragsledare på Norconsult. Det här projektet har en hög komplexitetsgrad samtidigt som den forcerade tidplanen är nödvändig för att möta industrins förväntningar på snabb omställning, fortsätter hon.

Norconsult kommer att ansvara för en 3D-modellbaserad helhetsleverans av för- och detaljprojektering, konstruktion, markundersökningar, samt framtagande av förfrågningsunderlag inför upphandling av ledningsentreprenör.

Just nu pågår förprojektering till augusti 2023 när detaljprojekteringen påbörjas. Leverans av detaljprojektering beräknas till 2026 och entreprenaden genomförs 2026-2028.