Vy ur 3D databas Foto: Norconsult

Norconsult har genomfört pilotprojekt för Trafikverket

Norconsult har utfört ett pilotprojekt kopplat till Trafikverkets verksamhetsutvecklingsprogram Teknisk plattform. Syftet med piloten var att verifiera ett framtaget koncept för informationsflöde och påvisa programmets nytta genom att ta fram underlag i form av detaljerade 3D-modeller.

Teknisk plattform är Trafikverkets verksamhetsutvecklingsprogram och har som syfte att etablera en överordnad teknisk styrning, ta fram verktyg för analys och optimering av infrastruktur och ge en ökad systemkännedom inom Trafikverket. Inom ramen för programmet har Norconsult genomfört ett pilotprojekt som bygger på ett användarfall med inspiration från Nya Stambanor, där man tagit beslut att använda en smalare kabelränna vilket medför en smalare järnvägssektion och mindre massa att hantera.

– Vi har i vårt uppdrag 3D-modellerat en delsträcka av Ostlänken med stor detaljfokus på spår, banöverbyggnad och banunderbyggnad kompletterat av kontaktledningsfundament, stolpar och kabelrännor, säger Alexander Svensson, BIM-strateg på Norconsult.

Med hjälp av modellerna kan Trafikverket jämföra gällande regelverk mot ny typsektion för banan och därmed verifiera de miljö- och kostnadsvinster som den nya sektionen tros ge.

– Vi har också påvisat att det går att strukturera och berika IFC-modellerna enligt konceptet. Det är en väldigt omfattande kravställning avseende format och struktur och det är kul att vi nu fått ett kvitto på vår kompetens och att vi kan leverera dessa detaljerade BIM-modeller åt våra kunder, säger Alexander Svensson.