Ola Sandberg och Mikael Hammerman utför kulturmiljöinventeringen. Bild: Eslövs kommun

Norconsult inventerar kulturmiljöer i Eslöv

Under hösten inventerar bebyggelseantikvarier från Norconsult de centrala delarna av Eslöv. Resultatet ska vara med i kommunens kulturmiljöprogram och digitala kulturmiljökarta och kommer resultera i kulturmiljövandringar för allmänheten.

Eslövs kommun är rik på spännande kulturmiljöer: gamla byar, stationssamhällen, medeltida slott och kvarnmiljöer. 2018 påbörjades arbetet med att kartlägga olika områden i kommunen. Nu har turen kommit till de centrala delarna.

– Eslöv är en tätort präglad av järnvägens utbyggnad under 1800-talet. Järnvägen går rakt igenom staden och delar den i en västlig och en ostlig del. Vi gör en byggelseinventering med fokus på särskilt värdefulla byggnader och miljöer. Det innebär att vi tittar på den mest välbevarade eller representativa bebyggelsen och de mest värdefulla byggnaderna ur ett kulturmiljöperspektiv, säger Mikael Hammerman, bebyggelseantikvarie och uppdragsledare på Norconsult.

Norconsult är i det här fallet underleverantör för Radar som har ramavtal med Eslöv kommun. Projektet är en del av kommunens kulturmiljöprogram, ett övergripande kunskapsunderlag för hur de ska hantera kulturmiljöer i framtida samhällsbyggande, och kommer infogas i kommunens kulturmiljökarta som beskriver och definierar kulturmiljövärden runt om i kommunen. Under hösten och vintern anordnas kulturmiljövandringar av Norconsults bebyggelseantikvarier och tjänstepersoner på kommunen.

– Det innebär att vi får visa upp vårt arbete för allmänheten, i många fall personer som har en djupare förståelse av Eslövs kulturmiljö än vad vi har. Men med hjälp av vår expertis kan vi fördjupa perspektivet och sätta den här specifika kulturmiljön i ett större kontext och peka på övergripande tendenser, säger Mikael Hammerman.