Nyhamnen Vision Aerial MandaWorks low

Norconsult klimatsäkrar Nyhamnen i Malmö

Malmö växer och planerar att omvandla Nyhamnen i centrala Malmö till en ny attraktiv stadsdel. Norconsult har vunnit uppdraget att arbeta fram en höjdsättning samt en fungerande skyfallshantering som kan ligga till grund för utvecklingen av hela Nyhamnen.

Den nya stadsdelen planeras för bostäder, arbetsplatser, grund- och förskolor tillsammans med torg och grönområden. En strukturskiss för Nyhamnen håller på att tas fram inom Malmö stad, vilken kommer ligga till grund för Norconsults uppdrag.

Resultatet av Norconsults arbete kommer säkerställa att hela området får en fungerande dagvatten- och skyfallshantering och kommer arbetas in i kommande detaljplaner. Uppdraget innebär både kartläggning av vilka rinnstråk som finns i dag och framtagning av principlösningar för den framväxande stadsdelen.

Nyhamnen ligger vid havet och har en direkt anslutning till centrala Malmö och centralstationen. Höjdsättningen behöver balansera både mot havsnivåer och mot all omgivande mark. Dessutom ska höjdsättningen anpassas mot framtida höjda havsnivåer på grund av klimatförändringar.

– Vårt ramavtal med Malmö stad ger oss möjlighet att få vara med och klimatsäkra Malmö, både i befintlig miljö och här i Nyhamnen, säger Johan Södergren uppdragsledare på Norconsult.

Utöver uppdraget kring höjdsättning och skyfallshantering har Norconsult fått i uppdrag att kartlägga befintliga föroreningshalter i dagvattnet i området.

Utbyggnaden av Nyhamnen kommer att ske etappvis under flera decennier. Den sista etappen beräknas pågå under åren 2040-2050.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss