Foto: Getty Images

Norconsult planerar för en hållbar småstad i Vårgårda

Norconsult hjälper Vårgårda kommun att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för småstaden Vårgårda 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Målbilden är en grön och hållbar småstad med god gestaltning och arkitektur, goda boendemiljöer och ett gott företagsklimat.

Vårgårda är ett stationssamhälle inom pendlingsavstånd från Göteborg. Byggandet av bostäder har ökat kraftigt de senaste åren och kommunens näringsliv har utvecklats starkt. Därför behöver kommunen identifiera nya områden för bostäder, samhällsservice och verksamheter för att säkerställa god planberedskap för ortens utveckling. För att uppnå detta anlitades Norconsult för att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för småstaden Vårgårda 2040 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

- Vårgårda är en stationsort med centralt läge där orten är uppbyggd kring stationen. Därför har detta varit något av ett ”drömuppdrag” där vi får skapa förutsättningar för bra boendemiljöer, starkt näringsliv och ett trevligt vardagsliv i en ort som kan bygga på hållbart resande. Det är den typen av uppdrag som vi gillar här på Norconsult, säger uppdragsledare Carolin Folkeson

Vårgårda har varit befolkat sedan yngre stenåldern. Området är en gammal jordbruksbygd med starka kulturhistoriska rötter. Orten och dess omgivningar har höga natur- och kulturhistoriska värden, vilket gör det till en utmaning att hitta lämpliga utbyggnadsområden.

- Vårgårdas kringliggande miljöer skyddas av miljöbalken. Vi har behövt göra avvägningar gentemot jordbruksmarken, då en hel del utbyggnadsområden ligger på sådan mark. Det måste finnas ett mycket tungt samhällsintresse för att få ta i anspråk jordbruksmark. Vi har lagt mycket kraft på att analysera samhällsintresset av att kunna skapa trevliga boendemiljöer och bra förutsättningar för näringslivet att växa i ett stationssamhälle som Vårgårda, berättar Carolin.

Norconsult har tagit fram ett förslag till samrådshandling utifrån Boverkets ÖP-modell, i nära samverkan med kommunens projektledare.

- Nu har vi precis överlämnat planhandlingarna till kommunen, så att de kan besluta om att gå ut på samråd efter sommaren 2020, avslutar Carolin. Då får alla intresserade möjlighet att ge synpunkter på förslaget. Det ska bli roligt att höra hur Vårgårdaborna ser på ”Småstaden Vårgårda 2040”.