Illustration: Topia landskapsarkitekter

Norconsult projekterar multifunktionell vattenpark i Västerås

Nästa sommar kan Västeråsborna njuta av en ny vattenpark, som renar vatten och främjar biologisk mångfald på köpet. Norconsults experter inom miljö och VA står bakom projekteringen av den nya parken i Johannisberg.

Västerås stad och Mälarenergi AB planerar att anlägga en vattenpark i Johannisbergsområdet strax sydväst om Västerås. Syftet med vattenparken är att rena det hårt dagvattenbelastade vattnet i Kapellbäcken och därigenom förbättra vattenkvalitén i Mälaren, samt att främja biologisk mångfald, friluftsliv och rekreation.

- Vi har jobbat brett över teknikgränserna i detta projekt, säger uppdragsledare David Reuterskiöld och Alexander Grossmann som arbetat länge med projektet. Uppdraget har omfattat hela kedjan från design av dammar och våtmarksytor och tillståndsprövning vid mark- och miljödomstolen till detaljprojektering av dammar, pumpstation och intagsanordningar samt framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör.

- Vi har även haft ett bra och givande samarbete med Topia Landskapsarkitekter, som står för gestaltningen av hela vattenparken, berättar Alexander.

Vattenparken beräknas bli 13 hektar stor, där nästan hälften av parken kommer att bestå av vattenytor i form av sex dammar med olika djup och form, samt en mindre bäck. Vattenparken ska också bli en plats för allmänheten att besöka, med sittplatser, grillplatser, stigar och bryggor. Både David och Alexander är eniga om att projektet varit mycket lärorikt och roligt att arbeta med samtidigt som det bjudit på en del utmaningar, där strävan efter en hållbar stadsutveckling ofta innebär svåra avvägningar.

- Parken kommer tyvärr att ta brukningsvärd åker i anspråk, som ju är en ändlig resurs. Samtidigt kan nu vattnet från Kapellbäcken tas till vara och renas och skapa stora mervärden i staden. Flera ekosystemtjänster skapas i parken bland annat, främjande av friluftsliv och hälsa, mötesplatser, naturpedagogik, ett bättre lokalklimat och inte minst ökad biologisk mångfald. Med tanke på allt detta känns det ändå som att stort steg i riktning mot ett mer hållbart samhälle, säger David.

Vattenparken ingår i ett omfattande EU-projekt (LIFE IP Rich Waters) som omfattar flera delprojekt i länet, med syfte är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. Tanken är att hela vattenparken ska vara klar innan sommaren 2021.