Foto: Vallentuna kommun

Norconsult projekterar Vallentuna våtmarkspark

Norconsult har projekterat en våtmarkspark intill Ormstaåns mynning i Vallentunasjön. Våtmarksparken är beställd av Vallentuna kommun och ska främst omhänderta dagvatten från centrala Vallentuna men även rena del åvattnet från Ormstaån.

Våtmarksparken kommer rymma tre separata dammar och parkmark med växtlighet som ska bidra både till rening av vatten och gynna biologisk mångfald.

– Vi har bland annat inslag som stora ängsytor med inhemska arter, ytor där vi hoppas på spontansådd och sandbäddar för bin, säger Lotta Trotzig, landskapsarkitekt på Norconsult.

Genom anläggandet av dammarna öppnas en möjlighet för utveckling av området på ett sätt som ökar rekreationsvärdet i det tätortsnära grönområdet Björkby-Kyrkviken.

– Det är en del i ett reakreativt stråk mellan centrum och sjön och vi vill tillgängliggöra området med hjälp av promenadstråk, sittplatser och gräsytor. Vi har jobbat med modellering av ytorna och återanvänder massor från schakten av dammarna i parken för att skapa rumslighet. Höjningen av marken har tagits upp med hjälp av murar i natursten, säger Lotta Trotzig.

Vallentunasjön ingår i Oxundaåns avrinningsområde och tillhör en av de mest övergödda sjöarna i Stockholms län. Anläggandet av en våtmarkspark fördröjer dagvattnet och minskar belastningen på Vallentunasjön, något som är extra angeläget med hänsyn till utbyggnadsplanerna för bostäder i centrala Vallentuna.

Förhoppningen är att Våtmarksparken kan börja byggas under hösten 2022. Våtmarksparken planeras att stå färdig till sommaren 2023.