Mölndalsån
Mölndalsån i höjd med Liseberg

Norconsult tar fram förslag för bättre status i vattendrag

Norconsult Sverige tar fram åtgärdsprogram för att förbättra statusen i sjöar och vattendrag i Göteborgsområdet. Uppdraget görs på beställning av Miljöförvaltningen på Göteborgs Stad och fokuserar på miljöproblemen övergödning, miljögifter, fysisk påverkan och dagvatten.

Inom ramen för uppdraget har Norconsult utrett åtgärdsbehov och tagit fram åtgärdsförslag för att förbättra status och öka möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormerna i Mölndalsåns avrinningsområde, Göta älvs huvudfåra och Säveåns avrinningsområde inom Göteborgs kommun. Syftet är att få en övergripande bild av vilka problem som kan finnas till följd av markanvändning i områdena och se vilka åtgärder som kan göras för att minska problemen.

– Det handlar om vattendrag som är påverkade av många olika faktorer inom sina avrinningsområden. Eftersom Göteborg ligger längst ner nedströms i flera av vattendragen så påverkas statusen i vattendragen inte bara av det som sker i Göteborg utan längs hela sin sträckning, och det hinner hända en hel del på vägen, säger Jonas Johansson, limnolog och uppdragsledare på Norconsult Sverige.

En viktig aspekt i projektet har varit att titta på fysisk påverkan såsom rensning, uträtning och fördjupning av vattendragen vilket kan skapa snabba flöden och brist på naturliga livsmiljöer för fisk och andra vattenlevande organismer. Det finns även vandringshinder i vattendragen som gör att fisken inte kan röra sig fritt.

– Här har vi tittat på möjligheterna att bygga bort hinder, återställa livsmiljöer och återskapa mer naturliga lopp i vattendragen. På så vis kan man åstadkomma mer varierade miljöer i vilket är gynnsamt för de organismer som lever där, säger Jonas Johansson.

Utredningen visar också att åtgärdsbehovet vad gäller övergödning inte är särskilt stort utanför tätorterna. Det beror på att markanvändningen där till stor del utgörs av skogsmark som inte bidrar med så mycket näringsämnen. Däremot finns det problem med övergödning och föroreningar i vattendrag inne i Göteborg på grund av att dagvatten från hårdgjorda ytor för med sig näringsämnen och föroreningar till vattendragen.

– Det har varit extra spännande och utmanande att jobba just i Göteborg på grund av variationen i vattenmiljöer som finns inom kommunen. Det finns allt från nästa orörda skogsbäckar med klart fint vatten, klara skogssjöar som ändå ligger nära bebyggelsen, den stora Göta älv med sina hamnar och kajer, naturligt slingrande åar till vattendrag som är extremt påverkade av den urbana miljön, säger Jonas Johansson.

– Något som är väldigt positivt just för Göteborg är att kommunen äger mycket mark vilket gör att möjligheterna att genomföra många av de åtgärder som föreslås bedöms vara goda, avslutar han.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss