Visionsbild över ett kvarter i det nya området
Bild: Malmö stad

Norconsult tar fram hållbarhetsprogram inom ramen för Citylab

Norconsult har på uppdrag av Malmö Stad tagit fram ett hållbarhetsprogram för området Öster om Hyllievångsparken i Hyllie. Programmet har tagits fram inom ramen för Citylab, ett certifieringssystem som säkrar hållbar stadsutveckling.

Citylab lanserades 2019 av Swedish Green Building Council (SGBC) och är ett certifieringssystem för hållbar stadsutveckling som hjälper projekt att uppnå de globala målen och Sveriges miljömål.

– Det är ett konkret och kvalitetssäkrat verktyg där beställaren blir både utmanad och uppmuntrad att göra så mycket de bara kan, säger Dagmar Clough, uppdragsledare på Norconsult.

En stadsdel som är certifierad enligt Citylab ska bland annat lägga grunden för en jämlik och trygg miljö som är tillgänglig för alla.

– Den ska dessutom ha minimal negativ klimat- och miljöpåverkan och kan stå emot klimatförändringar. Stadsdelen ska också vara mer flexibel och ska kunna anpassas för ändrade behov och förutsättningar i framtiden, säger Dagmar Clough, gruppledare inom Miljö och uppdragsledare på Norconsult.

Norconsults första certifiering

I projektet ”Öster om parken” ska området beläget i direkt anslutning till Hyllies nya park, Hyllievångsparken, i Malmö certifieras enligt metoden inför byggnation av bland annat bostäder, kontor och förskola. Det är Norconsults första Citylab-certifiering och första gången en kommun tar sig an utmaningen att certifiera en hel stadsdel.

För att kunna ta fram ett certifierat hållbarhetsprogram för stadsutvecklingsprojekt krävs en certifierad Citylabsamordnare. Tre personer är i dagsläget certifierade på Norconsult och Dagmar Clough är en av dem.

– Certifieringen innehåller 17 fokusområden, tio hållbarhetsmål, bedömningskriterier och redovisningskrav så det är en omfattande process. Det säkrar verkligen ett helhetstänk, det räcker inte att bara tänka hållbarhet inom vissa aspekter, exempelvis vad gäller energiförsörjning för byggnader. Det måste genomsyra hela kedjan, säger hon.

En blandad och aktiv stadsmiljö

En annan styrka är att certifieringen tar in alla olika aspekter av hållbarhet och handlar om allt från social och ekologisk hållbarhet till klimatanpassning och integration. I projektet i Malmö har man satt tre huvudmål och ett antal delmål. Bland annat ska området utvecklas som en ekologiskt hållbar stadsdel.

– Återvunna och återbrukade material ska prioriteras, lokalproducerad el förespråkas samt resursförbrukning minimeras. Områdets planering ska dessutom skapa goda förutsättningar för gående, cyklister och kollektivtrafik, säger Dagmar Clough.

Det andra huvudmålet inriktar sig på att skapa en högkvalitativ stadsdel som med hjälp av bland annat gröna värden och välkomnande platser som är bra för både människor, djur och natur. Det tredje fokuserar på sociala värden.

– Det handlar om att skapa en blandad och aktiv stadsmiljö som ska vara tillgänglig för alla. Det ska vara en blandning mellan kommersiell verksamhet, bostäder, social service och rekreation samt rymma både grönstråk och aktivitets-, lek- och lärmiljöer för barn. Det ska också finnas bostäder med olika prisnivåer, upplåtelseformer och storlekar, säger Dagmar Clough.

Hållbarhetsprogrammet lämnades in till SGBC i april. Efter att granskningskommentarer har hanterats kommer det justerade hållbarhetsprogrammet skickas in till certifiering. I nästa steg kan kommunen uppmuntra byggherrarna att ta fram handlingsplaner där åtgärder för genomförande och måluppfyllelse för respektive byggnad står i fokus.

– Citylab-certifieringen har varit en spännande upplevelse och vi har haft ett väldigt bra samarbete med bland annat Norconsult. Jag tror att alla tar med sig erfarenheter om hur man systematiskt jobbar mot ett mer hållbart projekt och hur man strukturerar arbetet för att prioritera en smart klimatomställning som kan gynna hela Hyllie och inspirera andra stadsdelar, säger Camille Ploujoux ansvarig för Hyllie på Exploateringsenheten.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss