Dammen vid Grönån, Ale kommun

Norconsult tar fram naturbaserade erosionsskydd i Göta älv

Norconsult Sverige har tillsammans med Statens Geotekniska Institut (SGI) tagit fram naturbaserade erosionsskydd i Göta älv. Skydden ska minska risken för skred samtidigt som de bidrar till biologisk mångfald. Ett skred i det aktuella industriområdet skulle medföra att miljögifter hamnar i älven.

Under 2022 utförde Ale kommun förstärkningsåtgärder i strandlinjen i ett industriområde i Älvängen. Industriområdet är bitvis förorenat, framför allt i de strandnära delarna mot Göta älv, och syftet med åtgärderna var att skydda Göteborgsregionens huvudvattentäkt från föroreningsspridning.

Inom två delområden anlades naturbaserade erosionsskydd, en relativt ny metod där man samtidigt som man förstärker skyddet anlägger livsmiljöer för olika organismer. Åtgärden kan därmed beskrivas som en kreotop, alltså en konstruerad naturmiljö som syftar till att öka den biologiska mångfalden.

– Istället för att enbart skapa en hårdgjord ”stenöken” som skydd mot erosion så har vi anlagt en yta där fiskar, fåglar, alger, svampar och insekter kan växa och leva, säger Fredrik Litsgård, biolog och uppdragsledare på Norconsult Sverige.

Föroreningar frigörs i vattnet

Vid erosion luckras jordytan i strandlinjen upp och eventuella föroreningar dras ut i vattnet. Även vibrationer från land kan leda till erosion eftersom de skapar ett tryck mot strandlinjen, vilket gör att föroreningar kan frigöras i vattnet. Traditionella erosionsskydd byggs därför vanligtvis i sten för att skapa en barriär mot både vatten och faktorer på land. Vid naturbaserade skydd skapar man istället en hård och en mjuk sida.

– På ena sidan lägger vi skyddande sten och på den andra konstruerar vi olika naturvårdsbiotoper, exempelvis en lagun för groddjur med vass och näckrosor som skapar en levande miljö för vistelse och reproduktion. Det är både funktionellt och skapar en miljö som är trevligare att titta på än en hårdgjord, stenlagd yta, säger Fredrik Litsgård.

Viktiga lärdomar

Under hösten har Norconsult utfört en inledande översiktlig inventering av kärlväxter i de två avgränsade delområdena. Mer metodanpassade inventeringar planeras under 2024.

– Det har börjat växa för fullt och vi ska följa upp hur olika växt- och djursamhällen utvecklar sig. Från och med nästa år kommer vi göra årsvisa, detaljerade uppföljningar som kommer ge mer information om hur växter, insekter, fiskar och andra djur etablerar sig i dessa typer av skapade miljöer, säger Fredrik Litsgård.

Norconsult har jobbat med naturbaserade erosionsskydd tidigare, men det här är en av de första gångerna som geotekniker, markingenjörer och biologer jobbat tillsammans med konkret utformning och design. Fredrik Litsgård hoppas att projektet kommer resultera i viktiga lärdomar som kan användas på andra håll i landet.

– Vi kommer följa utvecklingen tillsammans med olika artspecialister och se vad som händer med den här typen av biotoper. Förhoppningen är att projektet ska resultera i bättre grundinformation om hur naturbaserade erosionsskydd kan utformas som i längden kan bli en del av underlaget till en handledning för hur SGI:s framtida erosionsskydd och tryckbankar ska utformas, avslutar han.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss