Bild från dialogarbete med barn boende i Segersäng

Norconsult tar fram väg- och järnvägsplan med barnperspektiv

Norconsult har fått i uppdrag att ta fram en väg- och järnvägsplan för två plankorsningar vid en tågstation i Nynäshamns kommun. I samband med planen görs en fördjupad barnkonsekvensanalys där cirka 100 barn har fått ge sin syn på området genom dialogarbete.

Väg- och järnvägsplanen tas fram på uppdrag av Trafikverket och gäller ombyggnation av två plankorsningar vid Segersäng station i Nynäshamns kommun. De två korsningarna ska bli planskilda, alltså att olika trafikslag inte korsar varandra på samma plan.

– Planskildhet upprättas för att undvika olyckor och skapa bättre trafikflöden. Den ena plankorsningen är mellan tåg och motordrivna fordon, den andra mellan tåg och gående samt cyklister, säger Elisabeth Setterstig, Avdelningschef på Väg & Järnvägsteknik och ansvarig uppdragsledare på Norconsult.

I samband med framtagandet av planen ska en fördjupad barnkonsekvensanalys genomföras. Då inhämtas kunskap om hur barn och unga rör sig i området och hur de kan komma att påverkas av väg- och järnvägsplanen. Kunskapsunderlaget inhämtas dels via platsbesök, dels via dialoger som genomförts av två representanter från Norconsults stadsbyggnadsavdelningar i Stockholm och Göteborg under vintern.

– Målet för dialogerna har varit att identifiera behov och samla information som bara barnen i Segersäng har kunskap om, till exempel var de leker eller vad de tycker om stationsområdet, säger Nora Harms, Kulturgeograf och Samhällsplanerare på Norconsult och ansvarig för dialogerna.

Sammanlagt medverkade över 100 barn från fyra olika skolor. Barnen har varit mellan 4–16 år och bor alla i Segersäng. Dialogstunden har anpassats efter barnens ålder.

– Med förskolebarnen tog vi en promenad till stationsområdet där de fick berätta vad de brukade göra i området och fick sätta upp glada och sura smileys och sedan berätta varför något var bra eller dåligt. Med lågstadiebarnen kollade vi tillsammans på en stor kartbild och vilka vägar de brukade gå på, vad de tyckte om att göra i Segersäng och vad de tyckte om tågstationen. Mellan- och högstadiebarnen fick ett formulär med samma kartbild och liknande frågor där de själva fick svara och markera med färgpennor och klisterlappar, berättar Nora Harms.

Gemensamt för alla dialogtillfällen var att barnen fick chans att ge sin bild av hur deras drömstation ser ut och vad de saknar på dagens tågstation.

– Det visade sig att barnen gör massa olika saker i den skog som ligger på västra sidan av tågspåret, vilket innebär att de använder den gång- och cykelpassage som finns idag. Barnen förmedlade även att de skulle vilja se en kiosk eller matbutik vid stationen, varmare bänkar på perrongen och ett stationshus som man kan stå och värma sig i när det regnar och är kallt, säger Nora Harms.

Resultatet från barndialogen kommer att finnas tillgängligt för läsning när väg- och järnvägsplanen går på samråd.