Norconsult tar större grepp i årets hållbarhetsrapportering – mäter även indirekt påverkan

Inköp, arbetspendling och resor i tjänsten. Det är de största källorna till Norconsults utsläpp enligt hållbarhetsrapporten för 2021. Genom att ta ett större grepp har vi lyckats få en mer pricksäker bild av vad som ligger bakom våra utsläpp. Nästa steg blir att rikta in åtgärderna på de områden som har störst påverkan. Det säger Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult.

Norconsult är liksom andra företag med liknade storlek och omsättning lagstadgade att varje år rapportera delar av arbetet inom miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Den största nyheten i årets rapport är att Norconsult har gått över till att rapportera enligt GHG-protokollet. Det innebär att bolaget från och med nu kommer ta ett större grepp om sin rapportering och täcker in hela kedjan, inte bara direkt påverkan utan även indirekt.

– I år tar vi även med de utsläpp vi bidrar till i förlängningen. Därför kan det vid första anblick se ut som att våra utsläpp har ökat dramatiskt jämfört med föregående år. Dessa utsläpp fanns i själva verket med även tidigare men togs inte med i beräkningen, säger Farah Al-Aieshy.

Detta visar på vikten av att räkna på rätt sätt. Ju bättre metoder som används, desto mer rättvisande blir resultatet.

Då kan vi också styra vår verksamhet på ett mer effektivt sätt och prioritera de områden där vi gör som mest nytta. Nästa steg är att ta fram en handlingsplan för utsläppsreducerande åtgärder och nå vårt mål: att bli nettonollutsläppare till år 2030, säger Farah Al-Aieshy.

De kategorier som inkluderas i GHG-protokollet är kopplade till den interna verksamheten. Modellen mäter alltså inte utsläpp kopplat till uppdrag. Det är fortfarande här som Norconsult har störst miljöpåverkan.

– Det är viktigt att understryka vår betydelse i denna relation. Vi har en rådgivande roll och behöver leda kunden mot en omställning. Kunden är i händerna på oss. Här måste vi ta vårt ansvar, säger Farah Al-Aieshy.

En stor del i detta är lärande. Flera av bolagets viktigaste intressenter anser att utbildning och kompetens inom hållbarhetsfrågor är viktigt. Därför innefattar årets hållbarhetsrapport även en standard för utbildning. För Norconsults medarbetare är frågor kopplat till mångfald och jämställdhet centrala.

– Dessa frågor hjälper oss att följa upp arbetet för en personalsammansättning som speglar samhället i stort, bland annat utifrån kön och etnicitet. Det är en förutsättning för att kunna möta våra kunder och lösa våra uppdrag, säger Farah Al-Aieshy.

Läs hela hållbarhetsrapporten här