Dagvatten

Norconsult tecknar flera nya avtal med Trelleborgs kommun

Norconsult Sverige har ingått två nya ramavtal med Trelleborgs kommun gällande tjänster inom projektering av gata och yttre VA samt dagvatten- och skyfallsutredningar. Bolaget har även vunnit en direktupphandling gällande ekosystemtjänster kopplat till kommunens nya översiktsplan.

Ett av ramavtalen avser teknikövergripande uppdrag inom gata och VA och kan även komma att involvera landskapsarkitektur och belysning. Omfattningen i stort består av detaljprojektering av nämnda teknikområden och ska resultera i framtagande av tekniska handlingar och beskrivningar, som exempelvis plan-, profil- och detaljritningar.

Det andra ramavtalet rör utredningar kopplat till dagvatten- och skyfallsproblematik. Även här handlar det om eventuella uppdrag inom VA och till viss del landskap.

– Avtalet omfattar utredningar som i förlängningen ska skydda våra städer mot marköversvämning till följd av skyfall och höga vattennivåer. Det kan också handla om dagvattenrening, vilket bidrar till bättre kvalitet i våra vattenförekomster, och hur dagvatten kan bli en resurs som medför värden i form av exempelvis grönare städer och biologisk mångfald, säger Johan Södergren, Avdelningschef för VA-teknik på Norconsult.

Ekosystemtjänster inom ramen för översiktsplan

Innan årsskiftet vann även Norconsult ett anbud gällande ekosystemtjänster, alltså naturens grundläggande funktioner som bidrar med att skapa välfärd och livskvalité. Kommunen håller på att ta fram en ny översiktsplan och vill göra en kartläggning av ekosystemtjänster i fyra av sina tätorter: Beddingestrand, Smygehamn, Anderslöv och Skegrie.

– Ekosystemtjänster innefattar bland annat saker som gör oss människor glada och som ger livet mening, till exempel vacker natur och friluftsliv. Det kan också handla om processer som ger skydd mot klimatförändringar, exempelvis organismer som tar bort gifter ur dagvatten eller växter som gör luften ren. Vårt uppdrag är att göra en kartläggning av olika ekosystemtjänster och ta fram riktlinjer och principer för hur kommunen kan jobba för att bevara eller införa nya ekosystemtjänster framöver, säger Dagmar Clough, Gruppledare inom Miljö på Norconsult.

De två ramavtalen trädde i kraft innan årsskiftet och gäller i maximalt fyra år. Kartläggningen av ekosystemtjänster ska levereras i juni i år.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss