Salemparken
Visionsbild över den planerade Salemparken. Bild: Liljewall

Norconsult tillgängliggör stadsbyggnad för yngre åldrar

Hur tar man tillvara på barnens perspektiv i stadsplanering? Norconsult har tagit fram en barnkonsekvensanalys inför en kommande omvandling av Salems stadskärna. Projektet har utförts på uppdrag av Salems kommun och målet är att införliva både vuxnas perspektiv på barn, och framför allt barnens eget perspektiv, i detaljplanen.

Visionsbild ver den planerade Salemparken Bild Liljevall Arkitekter

Salems stadskärna kommer få ett nytt medborgarhus, nya bostäder och ett grönt aktivitetsstråk intill centrum. Som ett led i arbetet har Norconsult tagit fram en barnkonsekvensanalys för att inkludera barnperspektivet i detaljplanen.

Barnkonsekvensanalysen består av en nulägesanalys med tillhörande åtgärdsförslag, en analys av vilka konsekvenser detaljplanen har för barn och unga och rekommendationer för det fortsatta planarbetet. Norconsult har inom projektets ramar gjort platsbesök och fört dialog med förskolepedagoger från två förskolor i området samt barn och unga i åldern 11–18 år.

– Vi har analyserat både positiva och negativa aspekter och lagt stor vikt vid att synliggöra det som påverkar värden som barnen själva lyft som viktiga. Utifrån det har vi fastställt ett antal rekommendationer för hur kommunen i ännu högre grad ska kunna belysa och ta hand om barnperspektivet, säger Anna Lagerquist Sergel, planarkitekt och handläggare på Norconsult.

Analysen visar att utvecklingen av Salems stadskärna kommer tillföra identitetsskapande värden som barn och unga kan känna stolthet över.

– En rad positiva effekter kan ackumuleras ur detta, exempelvis grannskapskänsla, ökad interaktion och ett omhändertagande av området. Dessutom tas ett helhetsgrepp om trafiksituationen, vilket kommer göra det tryggare för barn och unga att röra sig i och runt stadskärnan, säger Anna Lagerquist Sergel.

Bland de negativa konsekvenserna anges bland annat att ett antal av barnens favoritplatser försvinner till följd av bostadsbyggande. Det skapas dock nya förutsättningar för möten och aktiviteter i det nya gröna aktivitetsstråket, Salemparken, och i anslutning till medborgarhuset där olika funktioner som barn har efterfrågat kan möjliggöras i ett senare utförande, exempelvis en multifunktionell bollplan, en större lekpark och fina planteringar med blommor och grönska.

– Vi kan med bakgrund i utförda barndialoger se att kommunen har som intention att till stor del tillgodose de åsikter och synpunkter som barnen lyft, vilket är mycket positivt. Nu är det viktigt att dessa förslag följer med hela vägen från detaljplanebordet till genomförande, säger Melanie Hierl, ansvarig planarkitekt på Norconsult.

Detaljplanen gick på samråd innan jul och utredningen har nu uppdaterats utifrån den offentliga samrådshandlingen. Därefter skulle Norconsults uppdrag egentligen vara slutfört. Projektet utökades dock med ett dialogåterkopplingskoncept.

– Det innebär att vi fick i uppdrag att sammanställa detaljplanen på ett för barn pedagogiskt sätt, bland annat för att kunna visa hur deras åsikter och synpunkter har tagits tillvara i förslaget. Vi försöker tillgängliggöra stadsbyggnad för yngre åldrar helt enkelt. Detta material överlämnade vi till kommunen i början på 2024, säger Melanie Hierl.­­