Västerås stadshus och dammen i Vasaparken. Västerås är en av städerna där Norconsult kommer arbeta med frågor kopplat till kulturmiljö.

Norconsult vinner ramavtal inom kulturmiljö

I juni 2021 förvärvade Norconsult kulturmiljöspecialisterna KMV Forum och utökade därmed sitt erbjudande inom samhällsplanering. Nu startar flera spännande uppdrag kopplat till två olika ramavtal gällande kulturmiljö.

Medarbetarna i Norconsults team inom kulturmiljö verkar inom ett brett spektrum av samhällets kulturarvsarbete, från praktisk kulturmiljöutövning till framtagande av strategier och implementering i samhällsprocesser och organisationer. Flera av dem är certifierat sakkunniga avseende kulturvärden. Nyligen vann de ett tvåårigt ramavtal gällande kulturmiljöutredningar i Västerås stad.

– Västerås är lite extra intressant eftersom staden har en stadskärna som är av riksintresse, vilket brukar gälla äldre bebyggelse. Men här handlar det om 1950- och 60-talsmodernism vilket är ganska ovanligt, säger Mikael Hammerman, bebyggelseantikvarie på Norconsult.

Uppdraget går ut på att utreda förutsättningar, stötta i planering och bistå med kunskapsunderlag som förtydligar riksintressets innehåll och värden. Detta ska sedan kunna nyttjas av kommunen i pågående och framtida stadsplaneringsprocesser. Mikael Hammerman menar att kulturmiljö är av allmänt intresse i och med att det rör människors livsmiljö.

– Vårt uppdrag är att ta fram material som tydliggör förutsättningar och gör att olika kulturmiljöer hanteras och bevaras som de ska. Vi är noga med att ta fram underlag som ska kunna läsas och förstås av både allmänheten och berörda myndigheter, säger han.

Norconsult har även vunnit ett avrop från ett ramavtal gällande byggnadsinventering av särskilt värdefull bebyggelse i Upplands Väsby. Inventeringen ska ligga till grund för ett kulturmiljöprogram i centrala Väsby. Utöver detta tog teamet med sig sina pågående uppdrag vid förvärvet i somras. Och sedan de blivit en del av Norconsult har börjat samarbeta över områdesgränserna, något Mikael Hammerman ser som en stor möjlighet för nya uppdrag framöver.

– Vi har nu möjlighet att lämna anbud ihop och jobba tillsammans med de andra kompetensområden. Ramavtalet i Västerås vann vi exempelvis tillsammans med landskapsarkitekterna. Vi ser också potentiella samarbeten med våra kollegor inom miljö, samhällsplanering och övrig arkitektur, säger han.