Ny gång- och cykelväg mellan Trelleborg och Höllviken

Norconsult har fått i uppdrag av Trafikverket att ta fram vägplan och förfrågningsunderlag för en ny gång- och cykelväg mellan Höllviken och Stavstensudde i Trelleborg. Syftet är både att utöka Sydkustleden och att bidra till en ökad trafiksäkerhet.

Arbetet med den 8,5 km långa vägen började redan våren 2019 men har försenats eftersom det finns många intressen att ta vara på längs med sträckan. 

– Vi har utrett vilken placering som är mest lämplig utifrån ett flertal parametrar, bland annat olika natur- och kulturvärden, till exempel rödlistade växtarter, historiska gravfält och näringsverksamheter. Därför kunde vi inte skicka in förslaget för fastställelse under hösten 2021 som planerat. Nu har vi ett par alternativ som kommunerna och Länsstyrelsen behöver ta ställning till, säger Kristina Meijer, uppdragsledare för projektet.

Regionens syfte med vägen är främst rekreation och turism. Den kommer kopplas ihop med det befintliga gång- och cykelvägnätet och kommer att bli en del av den så kallade Sydkustleden. Kristina Meijer menar dock att den även kommer gynna exempelvis arbets- och skolpendlare.

– Jag har själv bott i Trelleborg och har cyklat längst sträckan som är en 80-väg med smal vägren. Så den nya gång- och cykelvägen kommer öka både trafiksäkerhet och framkomlighet, säger hon.

Gång- och cykelvägen planeras stå klar under 2023.