Flygbild över vatten och grönska

Nya dagvattenparker främjar social och miljömässig hållbarhet i Botkyrka

Nu anläggs två nya dagvattenparker i Botkyrka som ska ge renare dricksvatten och bli en ny och naturnära mötesplats för invånarna.

Genom projektet kommer dagvatten från Albyhöjden och Fittja Gård ledas till dammar i Lottalund och Fittja äng. Där kommer vattnet renas från bland annat tungmetaller, närsalter och organiskt material innan det rinner ut i Albysjön och vidare till dricksvattentäkten, Mälaren. De nya dagvattenparkerna kommer också bli en miljö för social samvaro för de boende i området.

– Det kommer finnas lekytor, utegym och grillplatser som sköts av kommunen. Man har också tagit vara på bortgrävd jord och skapat ett kuperat område som kan användas som pulkabackar på vintern, säger Jimmy Hagman, landskapsingenjör på Norconsult.

Norconsult har ett brett engagemang i projektet och har upprättat förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, projekterat och bistått med kompetens inom landskap, VA, geoteknik och byggkonstruktion. Utformningen av reningsprocesser har tagits fram i samarbete med Thomas Petterson, biträdande professor på Chalmers som specialiserat sig på frågor som rör vattenrening.

– Vattnet renas bland annat med hjälp av dammar där det får sedimentera. Sedan leds vattnet in i våtmarker där växter tar upp det som inte försvunnit i sedimenteringen. Resultatet är ett rent och ekologiskt sätt skapa bra dagvattenrening, säger Jan-Olof Nilsson, sektionschef och ansvarig för uppdraget på Norconsult.

Det kommer finnas gott om broar och bryggor där människor kan följa vattnets väg genom dammarna och de olika delarna av reningsprocessen.

– Besökare kommer kunna följa vattnet via exempelvis dammar, våtmarker, slingrande dikten, regnbäddar och forsande strömmar. Det kommer bli en väldigt visuell miljö, säger Jimmy Hagman.

Första etappen av projektet kommer vara färdigt i januari. Hela området kommer stå klart till sommaren 2022.