GeoRaptor stillbild 2

Nytt digitalt verktyg optimerar planering av infrastruktur

Hur hittar man den bästa dragningen för en VA-ledning eller optimal placering av en verksamhet? Norconsults nya GIS-verktyg GeoRaptor väger in olika typer av geodata och ger ett heltäckande underlag för bedömning ur ett helhetsperspektiv.

Lokalisering av verksamheter och infrastruktur är en process som påverkar både miljö och samhällsfunktioner. Därför är det viktigt att använda en metod som kan ta hänsyn till olika aspekter och bedöma alternativ ur ett helhetsperspektiv.

– Med GeoRaptor får du ett heltäckande underlag för välgrundade beslut rörande platsspecifika frågor. Underlaget kan även hjälpa beslutsfattare att motivera fattade beslut, säger Felipe Verdú, Teknikledare inom GIS & fjärranalys på Norconsult.

Rangordnar alternativa lösningar

GeoRaptor, framtaget av Norconsult och lanserat 2021, använder multikriterieanalys och en viktningsmetodik i GIS för att jämföra platser och sträckor. Genom en grundlig jämförelse av olika alternativ kan miljöpåverkan, kostnader, sociala effekter ställas mot varandra.

– Med hjälp av GeoRaptor får vi fram korridorer och ytor med höga och låga värden som hjälper till att rangordna alternativa lösningar. Värdena grundar sig i geografiska data som identifierats inom analysområdet, till exempel lutning, jorddjup, skyddade områden, värdefull natur, kulturvärden, marktäcke, väg och byggnader. Inom korridoren beräknar vi alternativa sträckningar och skapar förslag som kan användas i beslutsprocessen, säger Felipe Verdú.

Samlad bild av klimatrisker

GeoRaptor kan användas för allt från projekt med hög detaljeringsgrad till kommunala detaljplaner och projekt på nationell övergripande nivå. Det kan till exempel handla om att hitta den lämpligaste platsen för nyetablering eller utbyggnad av en verksamhet eller den mest optimala sträckan mellan två eller flera anslutningspunkter för exempelvis en kraftledning, VA, väg, gasledning eller fibernät.

– Verktyget kan också identifiera värdefulla djurhabitat och inventeringskartor för fältundersökningar. På så vis kan det exempelvis ge kommuner underlag till en samlad bild av klimatrisker, samt åtgärdsprioritering, säger Felipe Verdú.

GeoRaptor använder sig av Norconsults geodatakatalog som uppdateras och kvalitetssäkras kontinuerligt.

– Det finns mängder av öppna data att använda för analys och vi går igenom allt inom området för analysen. Vår kunskap täcker alla områden inom samhällsplanering vilket är viktigt för ett tillförlitligt resultat. Du får en jämförelse av olika alternativ kopplade till miljö, kostnad och annat som är relevant för ditt projekt. Därigenom kan vi minska resursanvändning och få bättre beslutsunderlag i samhällsbyggnadsprojekt, säger Felipe Verdú.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss