Foto: Krister Engström

Tillsammans för fossilfri konkurrenskraft

En betydande del av Norconsults arbete ryms inom byggsektorn. Därför har vi gått med i bygg- och anläggningssektorns färdplanearbete tillsammans med över 100 företag, organisationer och kommuner. Det grundläggande och inledande målet är att branschen fram till år 2022 ska ha kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål. Detta är ett led i att nå det långsiktiga målet om ett klimatneutralt samhälle år 2045 i enlighet med Sveriges nationella klimatmål.

Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn är en av drygt tjugo färdplaner som har överlämnats till regeringen. Den tydliggör hur branschen, tillsammans med politiker, myndigheter och aktörer i värdekedjan kan bidra till att möjliggöra en omställning till ett fossilfritt Sverige. I färdplanen finns en rad uppmaningar, mål och förslag till hur arbetet mot klimatneutralitet kan samordnas och påskyndas inom sektorn. Branschorganisationen Byggföretagen har tagit på sig att leda arbetet och ansvarar därmed för att implementera färdplanen genom hela värdekedjan. 

- Ingen part har egen rådighet över klimatfrågan. Bygg- och anläggningssektorn inklusive fastighetssektorn står för omkring en femtedel av Sveriges klimatpåverkan enligt Byggföretagen, säger Theo Voulgaridis, hållbarhetssamordnare på Norconsult. För att Sverige ska nå målet om klimatneutralitet är det därför helt avgörande att vår bransch bidrar med vår del, och färdplanen visar att det finns en överväldigande uppslutning bakom detta ändamål, fortsätter han.

Att Norconsult gått med i färdplanen innebär också att vi åtagit oss utsläppsmål för den interna verksamheten. Det arbetet organiseras av QM som nu arbetar med att kartlägga företagets klimatpåverkan. 

Norconsult har även deltagit workshops som letts av Byggföretagen, där man exempelvis har tittat närmare på hur hållbarhet kan vävas in i upphandlingar inom byggsektorn. Vi är även med i färdplanens referensgrupp för vägledning hur verksamheter ska mäta och följa upp sina utsläpp samt i IVL Svenska miljöinstitutets referensgrupp för att hitta praktiska sätt att få in klimatkrav i det dagliga arbetet. 

- Varje år överlämnar Klimatpolitiska rådet en rapport till regeringen om hur styrningen mot klimatneutralitet till 2045 går. I årets rapport betonar de att utsläppsminskningarna går alldeles för långsamt och att färdplanerna behöver omsättas i ett stegvis genomförande med återkommande uppföljning och uppdatering, säger Theo. Vi kan därför förvänta oss att branschens färdplan kommer att få ett större genomslag i samhällsbyggandet framöver.

Läs mer

Klimatpolitiska rådets rapport för 2020https://www.klimatpolitiskaradet.se/rapport-2020/

Färdplanen för bygg- och anläggningssektorn
http://fossilfritt-sverige.se/wp-content/uploads/2018/01/ffs_bygg_anlggningssektorn181017.pdf