Medarbetare i fält

Certifieringar och ledningssystem

Vi arbetar varje dag med att leverera kvalitet i allt vi gör, på ett hållbart sätt. Det uppnår vi med hjälp av ett ledningssystem som bland annat innebär att vi arbetar kontinuerligt med att effektivisera vår verksamhet.

Vårt kvalitets- och miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 och används i hela vår organisation. Syftet med ledningssystemet är bland annat att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda med kvaliteten på våra tjänster, säkerställa att bolaget följer externa krav och förväntningar samt hanterar risker på ett korrekt sätt. Ett väl fungerande kvalitets- och miljöledningssystem möjliggör även att vi kan arbeta effektivt, systematiskt och mot gemensamma uppsatta mål. Ledningssystemet gör även att bolaget förebygger, upptäcker och undviker korruption och andra finansiella oegentligheter. Som dotterbolag till Norconsult ASA följer vi även koncernens ledningssystem, NORMS (Norconsult Management System).


Kvalitet

Vi är samhällsbyggare som inom en mängd olika kompetensområden utför olika uppdrag för att möta kundens krav och förväntningar. Genom ständiga förbättringar säkerställer vårt ledningssystem att rätt kompetens ställs till våra kunders förfogande samt att företaget och våra medarbetare utvecklas och strävar mot att leverera rätt kvalitet.


Hållbarhet

Som samhällsbyggare vill vi vara drivande i utvecklingen av det hållbara samhället. Det åstadkommer vi genom att ta ansvar för och låta hållbarhet genomsyra hela vår verksamhet. Vår främsta resurs är våra medarbetare. Det är genom deras engagemang och kompetens som vi varje dag har möjlighet att göra genomtänkta val som bidrar till utvecklingen av ett hållbart och välmående samhälle. Det är i våra uppdrag som vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling.