Foto: SJ

Åtgärdvalsstudier på Kust- till kustbanan

Norconsult har på uppdrag av Trafikverket genomfört åtgärdsvalsstudier på Kust till kust-banan, med syfte att på sikt kunna höja kapaciteten på sträckan.

Kust till kust-banan sträcker sig från Göteborg till Kalmar och Karlskrona, med genomgående trafik mellan Göteborg och östra Småland samt Blekinge. Flera delsträckor på kust-kustbanan är idag högt trafikerade med många pendlare och tung godstrafik, därför finns ett riksintresse av att höja kapaciteten på sträckan.

Norconsults uppdrag består i att beskriva brister i dagens järnväg- och vägsystem på hela sträckan och föreslå hur dessa kan förbättras, samt att beakta effekterna av den kommande höghastighetsbanan på sträckan Göteborg-Borås. Resultatet av åtgärdsvalsstudien kan då visa hur restider kan minskas samt hur man kan knyta ihop och stärka regionerna i de län som sträckan passerar.

Uppdraget utföras i samarbete med Norconsult Astando, som har lång erfarenhet av digitala lösningar inom väg- och trafiknät. Med hjälp av deras kompetens kan den regionala tillgängligheten på Kust till kust-sträckan illustreras där isokron-kartor visar hur många människor som nås vid olika restidsintervall.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss