Grönstrukturplan för Ytterby utanför Kungälv

Vi vann uppdraget att åt Kungälvs kommun ta fram en övergripande grönstrukturplan för Ytterby, strax utanför Kungälv.

Fördjupad översiktplan för Ytterby har tagits fram med syfte att förtäta Ytterby inifrån och ut i stationsnära läge. Till denna har vi tagit fram en grönstrukturplan för att analysera och identifiera vilka grönområden som ska bevaras eller utvecklas till olika typer av grönytor.Utvecklad grönstruktur

I grönstrukturplanen ger vi förslag på hur Ytterby kan få ett sammanhängande nät av natur- och friluftsområden, mindre närströvområden och parker. Utgångspunkten i förslaget är att utveckla en grönstruktur som tar hänsyn till och utvecklar de rekreativa såväl som de ekologiska värdena.

Kopplingen mellan olika grönområden utgör en viktig aspekt både ur ekologisk synpunkt och för upplevelsemässiga värden. Det handlar både om sammanlänkning av grönstruktur inom de centrala delarna av Ytterby och kopplingar mot centrala Kungälv samt till större grönområden längre bort från centrum.

 

Ekosystemtjänster

En viktig del i arbetet med grönstrukturplanen var att studera synergieffekter mellan grönstrukturen och dagvattenhanteringen i Ytterby. Att rena och fördröja dagvatten och skyfall i grönområden är ett bra exempel på en reglerande ekosystemtjänst. Hanteringen av dagvatten kan även bidra med upplevelsevärden till exempel i form av dammar och dagvattenstråk i parkmark.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss