Station Horndal

Ledningsåtgärder för Svenska kraftnät

Svenska kraftnäts uppgift är att förvalta Sveriges stamnät för elkraft och under kommande decennier spelar Svenska kraftnät en central roll i energiomställningen, där elanvändningen ökar kraftigt. Norconsult har fått i uppdrag att projektera kraftledningar och nödvändiga ledningsåtgärder i flera av Svenska kraftnäts projekt över hela Sverige.

Ledningsåtgärder för förnyelse av station RT24 Horndal

Svenska kraftnät planerar att förnya 220 kV-delen av station RT24 Horndal belägen i Avesta kommun. Norconsult har projekterat nödvändiga ledningsåtgärder samt markundersökningar för samtliga ledningar i projektet

Den befintliga stationen ersätts med en ny 220 kV-station. Den nya stationens placering kommer att ligga 200-300 meter sydväst om den gamla vilket innebär att ledningsanslutningarna måste flyttas och projekteras. Projekteringen fokuserade inledningsvis på att ta fram underlag för en ny koncessionsansökan.

Norconsult har agerat teknikstöd i projektet under tillståndsarbetet och upphandlingen samt ansvarat för ledningsprojektering och framtagning av bygghandlingar. Norconsult har genom avancerad BIM-modell samordnat sju entreprenaders underlag i en och samma samordningsmodell. Arbetssättet har säkerställt att alla utgår från aktuella handlingar. Dessutom har samordningsmodellen möjliggjort en bra och effektiv dialog mellan projekten. Samtidigt har projektet presenterats visuellt för de olika entreprenaderna vilket varit ett viktigt komplement till ritningarna. Samordningsmodellen har även använts för att verifiera avbrottsplaner och planera byggnationsetapper.

Norconsult kommer fortsätta att vara teknikstöd under hela byggnationen. Vi ansvarar även för framtagning av relationshandlingar avseende ledningsåtgärderna vid avslutat projekt.

I uppdraget ingår även rollen som byggarbetsmiljösamordnare för projektering och planering (BAS-P).

BIM-bild Horndal
Norconsult utför ledningsåtgärder motsvarande Horndal på följande platser:
 • Kimstad 220 kV
 • Glan, Åker 400 kV
 • Tuna 400 kV
 • Hammarstrand 220 kV
 • Kilforsen 220 kV
 • Vaple 400 kV
 • Stenkullafors 220 kV
 • Moforsen 220 kV
 • Lasele 220 kV
 • Odensala 400 kV
 • Johan Jalvemo

  Affärschef, Kraftsystem

 • Kontakta oss