Kraftledningar
SvK Tomas Ärlemo

Ledningsflytt i Gävle Centrum åt Vattenfall Eldistribution

Trafikverket planerar att etablera fyra nya järnvägsspår i Gävle centrum som medför att både Vattenfall Eldistributions 70 kV-ledningar, ÄL41 och ÄL42, samt Gävle Energis station, Gävle Norra, behöver flyttas för att möjliggöra de nya järnvägsspåren då det är mycket trångt i området. Norconsult har fått i uppdrag att förprojektera, ansöka om återkallelse och rivning av de gamla ledningarna och den gamla stationen samt vid behov upprätta en koncessionsansökan för den nya sträckan. Uppdraget innebär att identifiera eventuella konfliktpunkter mellan de nya järnvägsspåren och de befintliga ledningarna, upprätta sträcknings- och utförandeförslag för dessa.

Norconsult samlar alla entreprenaders underlag i en samma samordningsmodell för att säkerställa byggbarheten. Samordningsmodellen används som ett dialogverktyg mellan Vattenfall Eldistribution, Gävle energi och Trafikverket. Projektet presenteras visuellt för de olika entreprenaderna redan i förprojekteringsfasen vilket bland annat underlättar projektering av ny vägsträckning, E4, och de nya järnvägsspåren.

Norconsult kommer leverera ett lösningsförslag som är tekniskt genomförbart och tar hänsyn till allmänna och enskilda intressen. Dessutom hanterar vi markåtkomstfrågor i projektet, utreder befintliga rättigheter och justerar dessa vid behov och införskaffar nya rättigheter för de nya ledningarna.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss