Översiktsplan för Ekerö kommun

Norconsult tagit fram en ny översiktsplan för Ekerö kommun. Uppdraget omfattade att driva planarbetet från start till antagande och ta fram samtliga översiktsplanehandlingar. Ekerö kommun står inför en stor omvandling i samband med byggande av förbifart Stockholm.

Norconsult har på uppdrag av Ekerö kommun tagit fram en ny översiktsplan. Uppdraget omfattade att driva planarbetet från start till antagande och ta fram samtliga översiktsplanehandlingar. Ekerö kommun står inför en stor omvandling i samband med byggande av förbifart Stockholm.

 

Processledning med Forum – Arena - Court

En av Norconsults erfarna planarkitekter hjälpte kommunen att driva arbetet genom planprocessen från start till antagande. Det innebar att vi samordnade berörda förvaltningar och andra intressenter, tog fram diskussionsunderlag, ledde projektgruppsmöten och utformade dialog med allmänheten och myndigheter. Bland annat tog vi fram en webbenkät för att i tidigt skede fråga boende och näringslivets företrädare vad de ansåg var viktigt att värna och utveckla.

Vi tillämpade en processmetod som kallas Forum–Arena–Court. Metoden är ett verktyg för att dela in en process i olika skeden. Syftet är att tydliggöra för alla inblandade parter var man är i processen och undvika onödiga omtag och låsningar.

 

Lättillgängliga planhandlingar

Vi producerade samtliga översiktsplanedokument såsom kartor, själva planhandlingen med vision, mål och strategiska frågor, användning av mark- och vatten och beskrivning av planeringsförutsättningar. Vi tog även fram en konsekvensbeskrivning med miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter samt samrådsredogörelse, särskilt utlåtande efter utställning och särskild sammanställning av miljöbedömningen.

Översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige i Ekerö kommun i mars 2018. Planhandlingarna finns att läsa på http://www.ekero.se

 

 

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss