Vattenpark renar Mälaren

Norconsult har projekterat vattenmiljöerna i den 13 hektar stora vattenparken vid Johannisberg. Vattenparken fyller många funktioner. Bland annat bidrar den till att rena det hårt dagvattenbelastade vattnet i Kapellbäcken och därmed till att förbättra vattenkvalitén i Mälaren. Men det handlar också om att främja friluftsliv och rekreation.

Vattenparken är utformad för att vara en plats för allmänheten att besöka, med sittplatser, grillplatser, promenadstigar och bryggor. För att gynna biologisk mångfald har parken anlagts med en stor variation av vatten- och landmiljöer som kan ge livsrum för många olika arter. Ytterligare en förhoppning är att skolklasser ska besöka parken för att lära sig mer om natur- och vattenvård. Norconsults experter inom miljö och VA står bakom projekteringen av den nya parkens vattenmiljöer.

Norconsults uppdrag har omfattat hela kedjan från design av dammar och våtmarksytor och tillståndsprövning vid mark- och miljödomstolen till detaljprojektering och förfrågningsunderlag för upphandling av entreprenör samt byggplatsuppföljning.

Vattenparken ingick i ett omfattande EU-projekt (LIFE IP Rich Waters) som omfattat flera delprojekt i länet, med syfte är att förbättra vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss