Hults höjd

Norconsult bidrar till detaljplan för nytt område i Trollhättan

Detaljplanen gäller bostadsområdet Hults Höjd intill Hultsjön i norra delen av Trollhättan och rymmer bland annat 500–600 bostäder.

Detaljplanen är en fortsättning på ett planprogram som godkändes i slutet av 2022, ett arbete som drevs i samarbete mellan Trollhättan stad och exploatören NOFAB (Nielsen-Oscarsson fastigheter AB) med stöd av Norconsult Sverige. I detaljplanen har förslaget vidareutvecklats och fördjupade utredningar tagits fram för att säkerställa utbyggnadens lämplighet.

–  Uppdraget har inneburit ett ovanligt brett samarbete på utrednings- och planeringssidan i och med att vi fick i uppdrag att ta fram underlag till detaljplanen, exempelvis bebyggelseförslag och illustrationer, samt en rad utredningar, till exempel inom trafik, VA, geoteknik och bergteknik, säger Adam Västernäs, uppdragsledare och planarkitekt på Norconsult.

Eftersom området ligger under inflygningen till Trollhättans flygplats finns det restriktioner på hur högt man får bygga. I detaljplanen föreslås en småskalig bebyggelse med blandning av småhus, radhus, parhus och marknära lägenheter. I området ges även utrymme för service, exempelvis en ny förskola med åtta avdelningar, och en lekplats. Detaljplanen tar också vara på områdets naturnära placering. 

–  Vi har sparat grönskan och låtit naturen vara kvar inpå knuten. Vi vill inte spränga och splittra befintlig natur utan låter istället växtligheten hålla ihop området. Det kan handla om att spara befintliga träddungar, låta blåbärsriset bli en del av en trädgård eller behålla befintliga stenhällar, säger Adam Västernäs.

Gatunätet i området kommer att prioritera låg hastighet för att skapa en trygg gatumiljö. Längs huvudgatan placeras bostädernas entréer nära gatan och för att skapa kontakt med gatulivet.

– Vi har samarbetat tätt med våra trafikutredare för att skapa attraktiva gaturum, anpassade för varje delområde i området. Vi har också jobbat mycket med grannskapet, det ska vara nära till grannen och till kompisarna, säger Adam Västernäs.

Detaljplanen är på samråd till och med mitten på mars och förväntas antas under första kvartalet 2025. Därefter kan byggnationerna påbörjas.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss