Nya transportmedel inom geoteknik kan minska utsläpp upp till 7 gånger

Genom alternativa transportmetoder kan utsläpp kopplat till geotekniska undersökningar minska upp till 7 gånger. Det visar Emily Huynh i sitt exjobb på Norconsult Fältgeoteknik.

Emily Huynh skrev sitt examensarbete inom ramen för civilingenjörsutbildningen i Ekosystemteknik vid Lunds Tekniska Högskola. Syftet var att undersöka vilken klimatpåverkan Norconsults tidigare och nuvarande transportmetoder har, samt analysera vilka möjligheter och hinder som finns för att implementera alternativa transportmetoder i större skala i framtiden.

– Min uppgift var att utreda och räkna på vilka utsläppsbesparingar som kan uppnås genom andra transportmetoder och vilka skillnader som finns mellan de olika trafikformerna. Vilket steg genererar mest utsläpp, vilka alternativ är bättre och vad finns det för metoder att utveckla detta vidare? berättar hon.

Klimatneutrala till 2030

Norconsult har satt upp interna mål om utsläppsreduktion för att minska verksamhetens klimatpåverkan och siktar på att vara klimatneutrala till 2030. Ett viktigt steg handlar om tjänsteresor kopplade till geotekniska fältundersökningar.

Resorna till och från de geotekniska uppdragen har tidigare skett enligt branschstandard, det vill säga med hjälp av tung lastbil som transporterar både personal och borrigg. Norconsult har tagit fram alternativa transportmetoder som inkluderar ett antal klimatåtgärder och i sitt examensarbete tittar Emily Huynh närmare på några av dem: val av fordon och drivmedel, optimering av färdrutt, optimering av lastvikt samt eco-driving.

– Jag har gjort klimatberäkningar för ett grundscenario som motsvarar dagens branschstandard samt tre scenarier utifrån de alternativa transportmetoderna. Scenarierna utgår från en enkel transport med tung lastbil för borriggen samt transporter av personal med hjälp av personbil. Varje personbil i de tre scenarierna har olika drivmedel, säger hon.

Hon har även utgått från de tre olika uppdragstyper som Norconsult utför: lokala, regionala och långväga. Resultaten visar att mängden koldioxidekvivalenter per utfört geologiskt uppdrag kan bli 2–7 gånger lägre genom alternativa transportmetoder.

– Även det sämsta scenariot gav mindre utsläpp än grundscenariot, säger Emily Huynh.

Hjälpa kunder att minska utsläpp

I sina beräkningar har hon utgått från ett livscykelperspektiv som täcker in hela kedjan. I vissa fall fanns det ingen grunddata tillgänglig. Hon understryker därför att de olika scenarierna till viss del handlar om antaganden.

– Men det är en bra indikator på vad man skulle kunna uppnå med hjälp av små förändringar. Sverige har ju som nationellt mål att ha en fossilfri fordonsflotta till 2030. Kombinationen av lastbil och personbil skulle kunna bli en ny branschstandard, säger hon.

Markus Mangsten, VD på Norconsult Fältgeoteknik, tycker att resultatet stämde väl överens med det han förväntade sig.

– Jag har haft en känsla av att det kan handla om stora skillnader men det är viktigt att backa upp med siffror. Nu kan vi lyfta detta som en faktor i fältupphandlingar så att det kan bli något som premieras. Det är dit vi vill komma, att man kan vinna uppdrag på det. Och att vi kan hjälpa våra kunder att minska sina utsläpp via vårt arbete, säger han.