Medarbetare i möte

Etik och integritet

Norconsults företagskultur bygger på mångfald, transparens och ömsesidig respekt. Vårt förhållningssätt till ledarskap, värderingar och etik präglar hela koncernen, från hur vi samarbetar med våra kollegor till kunddialog och hur vi bedriver vår verksamhet.

Vår värdeplattform, LiVE, bygger på elva principer för ledarskap, värderingar och etik. Vår tumregel för etik är att allt vi gör ska tåla offentlighetens ljus. Vi arbetar aktivt för att säkerställa att vi inte bryter mot internationellt erkända principer och riktlinjer som rör korruption och mänskliga rättigheter och anställdas rättigheter. Alla leverantörer och affärspartners är skyldiga att underteckna koncernens uppförandekod för affärspartners. I länder med hög risk för korruption utför Norconsult systematisk due diligence av integritet och etik på alla avtalsparter innan avtal tecknas.

Läs mer om LiVE och Norconsults etiska riktlinjer

medarbetare tittar in i kameran
Mångfald & inkludering

För Norconsult är allas lika värde en grundförutsättning. Målsättningen är att våra medarbetare ska ha samma möjligheter att nå sin fulla potential oavsett vem de är eller hur de identifierar sig.

För att kunna verka som samhällsbyggare och bidra till en god samhällsutveckling behöver vår personalsammansättning motsvara samhällets sammansättning i stort. En större bredd av perspektiv, bakgrund och erfarenhet hjälper oss att förstå samhällets alla delar, utmanar oss i våra uppdrag och leder till en högre grad av innovation. Vi välkomnar därför medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter och driver flera proaktiva initiativ för att flytta fram positionerna vad gäller ökad jämställdhet och mångfald utifrån exempelvis etnicitet.

Integritet

Norconsult tar integriteten på allvar och behandlingen av uppgifter kommer alltid att ske i enlighet med Norconsults vid var tid gällande dataskyddspolicy. Läs mer om vår dataskyddspolicy här.

 

Visselblåsning

Norconsult har inrättat en oberoende visselblåsarfunktion, ”Norconsult Speak Up”, för rapportering av oro och överträdelser av lagar, förordningar eller koncernens etiska regler. Vår årliga medarbetarundersökning visar att våra medarbetare är väl medvetna om kanalen och att de känner till innehållet i de etiska riktlinjerna samt de krav som ställs på medarbetarna. Visselblåsarkanalen sköts av externa jurister. Rapporter kommer att hanteras konfidentiellt i väntan på diskret och omfattande uppföljning i koncernens internrevision. 


Öppenhetslagen

Åpenhetsloven (öppenhetslagen), är en norsk lagstiftning som innebär att företag måste identifiera och hantera sina risker och negativa påverkan på mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden i hela värdekedjan; även svenska företag som gör affärer med norska företag berörs. På Norconsult är vi måna om att främja social hållbarhet och har etablerat ett systematiskt och omfattande arbete för att värna om grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i leverantörskedjan och med våra samarbetspartners. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar