Klamma älv

Återskapande av fria vandringsvägar i Klamma älv

Vi har utrett förutsättningar för fria vandringsvägar i Klamma älvs vattensystem innefattande utrivning av fyra äldre flottningsdammar och återställning fyra sjöutlopp.

I Klamma älv har timmer flottats under 1800-talet och första halvan av 1900-talet då regleringsdammar anlades i sjöutloppen att kontrollera vattnet. Regleringsdammarna saknar idag användningsområde och står nu och förfaller. Förutom att detta kan innebära en dammsäkerhetsrisk utgör dammarna vandringshinder för fisk och annan akvatisk fauna i Klamma älvs vattensystem.

Vi har tagit fram förslag för hur dammarna kan tas bort och på hur sjöarnas naturliga utlopp kan återskapas. Ekolodning har även genomförts för att kunna modellera sjöarnas utbredning efter återställning. Åtgärderna innebär att ca 2,5 mil fria vandringsvägar tillgängliggörs i sjön Upplundens avrinningsområde.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss