Barnkonsekvensanalys för detaljplan i Salems kommun

Barnkonsekvensanalys för detaljplan i Salems kommun

Salems stadskärna ska omvandlas och förtätas med bostäder, medborgarhus och ett grönt aktivitetsstråk. Två experter inom social hållbarhet på Norconsult tar på uppdrag av Salems kommun fram en barnkonsekvensanalys inför den kommande detaljplanen.

Uppdraget gäller en barnkonsekvensanalys för Salems stadskärna, där funktioner som medborgarhus, bostäder och ett aktivitetsstråk planeras, bland annat vid en stor grusplan intill centrum.

Norconsult har tillsammans med representanter från Salems kommun utfört ett platsbesök där man gick runt hela stadskärnan för att skapa sig en förståelse för platsen. Målet för barnkonsekvensanalysen är att detaljplanen ska ta hänsyn till barnperspektivet; både de vuxnas perspektiv på barn och barnens eget perspektiv.

Barnkonsekvensanalysen består av två delar, en nulägesanalys som beskriver och analyserar nuläget med tillhörande åtgärdsförslag inför kommande detaljplan samt en konsekvensanalys som analyserar vilka konsekvenser föreslagen detaljplan har på barn och unga med rekommendationer inför det fortsatta planarbetet.

Norconsult har inom projektets ramar fört en dialog med förskolepedagoger från två förskolor inom området samt barn och unga i åldern 11–18 år. Resultatet från barnkonsekvensanalysen och den utförda dialogen kommer finnas tillgängligt för allmänheten när detaljplanen går på samråd.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss