Detaljplan för bostäder i Falkenberg

Vi vann uppdraget att åt Falkenbergs kommun ta fram en detaljplan för kvarteret Dikaren och Drängen i centrala Falkenberg. Planen möjliggör förtätning med flerbostadshus i 2-4 våningar.

En mer varierad stadsmiljö

Föreslagen bostadsbebyggelse inom planområdet innebär ett tillskott av lägenheter i ett centralt läge i Falkenberg. De nya flerbostadshusen bidrar till en mer stadsmässig karaktär i området, och skapar en stegvis övergång mellan den planerade och den befintliga bebyggelsen.

Planförslaget innehåller tre nya flerbostadshus med cirka 30 bostäder samt två befintliga flerbostadshus som även inrymmer kontor. Inom planområdet finns tio befintliga villor med tillhörande komplementbyggnader. Två av dessa villor kommer att rivas för att ge plats för ny bebyggelse. Inom planområdet möjliggörs det även för restauranger, handel och kontor. Flerbostadshusen föreslås vara 2–4 våningar och för övrig bebyggelse 1–2 våningar.Utredningar och analyser

Planområdet är beläget intill Arvidstorpvägen, en genomfartsgata i Falkenberg. Till den tog vi fram en bullerberäkning för att studera bullerpåverkan inom planområdet. Vi har även gjort en solstudie för att studera skuggpåverkan från den nya bebyggelsen. Övriga utredningar berörde geoteknik och markföroreningar från den smedja och järnväg som tidigare fanns på platsen.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss