Visualisering

Eldsundsviken i Strängnäs kommun

Vi har i nära samarbete med Strängnäs kommun och Kilen Eldsundsviken AB tagit fram en strukturplan för en helt ny stadsdel vid Eldsundsviken i Strängnäs, där regementsområdet P10 tidigare legat. Målet har varit att Eldsundsviken ska utvecklas till en tät och spännande småstadsstruktur, uppbyggd runt ett grönskande gaturum med inslag av parker, i bästa läge intill Mälaren.

I Eldsundsviken planeras för en levande, inspirerande och inbjudande stadsdel, med unika kvaliteter och en helt egen identitet. Strukturplanen visar på ett övergripande sätt hur området kan utvecklas.


Täta kvarter med tydliga gaturum

Arbetet med strukturplanen har sin utgångspunkt i det planprogram som kommunen tidigare tagit fram för Norra Staden. Den nya bebyggelsen bygger vidare på de kvalitéer som redan finns i Strängnäs stad, med täta kvarter och tydliga gaturum. Stort fokus i arbetet har varit på riksintresset och kulturvärdet då området gränsar till det gamla regementet med höga kulturvärde.

Byggnader med särskilt höga kulturvärde har sparats och strukturen har fått utgå ifrån detta. Bebyggelsen utgörs till största delen av en varierad kvartersstad med flera gröna platsbildningar och trädplanterade gator kring bevarade byggnader och strukturer från byggnader från försvarsmaktens tid. Målpunkter sprids till attraktiva platser och verksamheter samlas så att de koncentreras utefter vissa stråk så att de blir attraktiva, aktiva och gynnar en starkare stadskänsla.

Uppdraget

Vårt ansvar har varit att ta fram strukturplan, sektioner och volymmodell. Till strukturplanen har även flera utredningar tagits fram, bland annat en översiktlig trafikutredning och en kulturhistorisk utredning.

Vi har även i uppdrag att beställa utredningar för pågående detaljplaner inom området samt utgöra planstöd/bollplank åt kommunens planhandläggare och ta fram ett gestaltningsprogram för respektive detaljplan.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss