3D-skiss raptor

Framkomlighetsstudie för kraftledning

Norconsult har gjort en förstudie åt OX2 som planerar en vindpark utanför den skånska kusten. Den nya vindparken, Triton, med mellan 68 och 129 vindkraftverk kommer att kunna producera el motsvarande elkonsumtionen för cirka 1,5 miljoner hushåll. Vilket innebär att projektet kommer kunna minska utsläpp av koldioxid med 4,5 miljoner ton varje år.

En kabelkorridor kommer behöva dras mellan vindkraftparken, Triton, och en anslutningspunkt vid Hurva eller Barsebäck. Sträckan rör sig om cirka 50 km fågelvägen med många skyddade områden, både miljö och kulturobjekt, som bör undvikas i största möjliga mån. För att undvika värdefulla natur- och kulturområden genomfördes en framkomlighetsanalys med GeoRaptor, en metodik som innebär att olika geodata viktas mot varandra för att hitta den optimala kabelkorridoren.

Kostnadseffektivt beslutsunderlag

Med verktyget GeoRaptor har Norconsults projektörer och experter inom tillståndsprocesser och projektering undersökt tillgängliga underlag av geodata för skyddade områden, natur- och kulturmiljöer samt marklutning och jorddjup. Analysen har tydliggjort vilka geodata som ska ingå inom så kallade No Go-zoner dvs områden som inte får beträdas som exempelvis försvårar en ledningsdragning för markkabel avsevärt eller som kan innebära långa tillståndsprocesser.

Samtliga viktade subkriterier och den globala viktningen resulterar i ett kostnadsraster (cost raster) där låga värden visar på högre framkomlighet och höga värden innebär en sämre framkomlighet.

I uppdraget undersöks både markkabel och luftledning som alternativ. Med analysen togs ett övergripande urval fram samtidigt som en sträcka per alternativ förordades.

  • Anni Ulfendahl

    Divisionschef, Energi & Industri

  • Kontakta oss