Identifiering av byggbar marktillgång för förskolor i Södertälje kommun

Identifiering av byggbar marktillgång för förskolor i Södertälje kommun

På uppdrag åt Telge Fastigheter AB har vi på Norconsult gjort en lokaliseringsutredning i form av en förstudie som visar var det är aktuellt att studera eller planera för utökning av förskoleverksamhet inom ett av kommunens nyckelkodsområden. Uppdraget har även berört grund- och gymnasieskolor.

Södertälje är en expansiv kommun i södra Stockholms län som har ett befintligt och framtida uppskattat underskott av förskoleplatser inom nyckelkodsområde 11, som omfattar stadsdelarna på östra sidan av Södertälje kanal. Telge Fastigheter är ett kommunalt fastighetsbolag vars byggnadsbestånd har kartlagts av oss på Norconsult, med avseende på hur dessa kan utvecklas från ett förskoleperspektiv (se bild). Syftet är att tillgodose Telge Fastigheter med information om vilken mark som främst kan användas för byggnation av förskolor utan att det behöver tas fram nya detaljplaner.

Vi har även kartlagt samtliga detaljplaner inom nyckelkodsområde 11, vilket ska underlätta arbetet för kommunen med att skapa en översikt över byggbara marktillgångar för förskolor.


Kartläggning av befintliga byggnadsbestånd

Telge Fastigheters byggnadsbestånd består både av för,- grund- och gymnasieskola. För att kunna bedöma vilken utveckling som är möjlig inom Telge Fastigheters byggnadsbestånd med avseende på förskoleutveckling förs resonemang utifrån gällande detaljplan, fastighetens yta, relevanta nyckeltal för friyta inne och ute, parkering samt hur fastigheten är bebyggd idag. För Telge Fastigheter är det viktigt att få fram vad fastigheternas maximala kapacitet är, oavsett hur fastigheten nyttjas idag.

Med hjälp av nyckeltalen har vi tagit fram en beräkningsformel som redovisar den maximala mängden förskolebarn eller elever som kan rymmas inom en fastighet med hänsyn till kraven om friyta inne och ute samt övriga nyckeltal. Telge Fastigheter kommer använda förstudien för att se över hur fastigheternas fulla kapacitet nyttjas och om inte, hur de kan möjliggöra en förskoleutveckling.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss