Foto: SSAB

Logistikkompetens till SSAB Oxelösund

SSAB Oxelösund genomför ett omställningsprojekt för att kunna tillverka fossilfritt stål. För att lyckas med råvaruförsörjningen krävs omfattande logistik och Norconsult Sverige har fått i uppdrag att leverera stödkompetens till projektledaren för råvaruförsörjningen.

SSAB Oxelösunds huvudprojekt innebär att dagens masugnar ska ersättas med en ny ljusbågsugn, en EAF. Råvaran i det gröna stålet kommer att vara hybrit, men under en övergångsperiod kommer den att vara skrotbaserat. Detta kräver en omfattande logistik då det mesta skrotet transporteras till Oxelösund med fartyg. Mängden skrot som kommer att användas i den nya ugnen kräver att infrastrukturen till och inom anläggningen byggs om. Det behövs både nya vägar, järnvägsspår och uppställningsytor.

Logistiken är en stor utmaning då anläggningen ligger nära staden och fritidsområden vilket gör att det inte går att få till en normal skrothantering eftersom den bullrar för mycket. I stället utreder man lösningar där man transporterar skrotet i containrar som sedan töms i en skrotkorg.

Bullerfrågan är prioriterad i projektet och förhoppningen är att kunna använda järnväg i stället för vägtransport för att transportera råvaran från hamnen. Transporten går via ett centrallager vidare till ett framskjutet lager som ligger i anslutning till anläggningen. Industriområdet är gammalt och trångt och det är en utmaning att få plats med befintliga och nya flöden, samt bygg- och projektlogistik utan kompromissa med trafiksäkerheten inom området.

- Det som är intressant är att det går att få ekonomi i järnväg trots den korta sträckan, 1–2 kilometer, genom att få till en bra logistik i båda ändarna. Vi jobbar också mycket med systemstöd så att man använder rätt typ av skrot. Rätt skrot på rätt plats innebär att man kan optimera recepten för att undvika restprodukter, förklarar Anders Larsson, logistikexpert hos Norconsult.

Järn- och stålproduktion står idag för ca 7 procent av de globala koldioxidutsläppen. 113 år efter att Oxelösunds Jernverk startade sin verksamhet kommer produktionen gå in i en mer klimatvänlig era när anläggningen invigs 2026.


  • Johan Saltin

    Affärschef, Energi & Process

  • Kontakta oss