Maskininlärning som kartläggningsverktyg

I Oslo kommun har man beslutat om en plan för byggnation av småhus. Norconsult har med hjälp av maskininlärning identifierat berg i dagen, för att se på vilka platser byggnation kan ske.

Målet med uppdraget har varit att ta fram en slutprodukt i form av marktäckedata, klassad inom fem kategorier; byggnader, hårdgjorda ytor, vegetation, öppen mark och berg i dagen, där den sistnämnda var den viktigaste klassen. För att uppnå målet har en maskininlärningsmodell tagits fram och tränats på indata. Modellen har använts för att genomföra prediktioner på raster med en kombination av ortofoto och höjddata. Resultatet (berg i dagen) har utnyttjats för att utföra en riskanalys på över 1 500 tomter i Oslo, där man hade som syfte att identifiera skredrisk.

Maskininlärning är ett område inom artificiell intelligens och innefattar olika metoder för att med data träna program eller datorer att lösa en uppgift, utan att programmera modellen med regler för just den uppgiften.

  • Felipe Verdú

    Avdelningschef Digital transformation

  • Kontakta oss