MKB till detaljplan, Kvarteret Mode i Skövde

Vi vann uppdraget att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning till detaljplanen för Kvarteret Mode i centrala Skövde. Syftet är att stärka kopplingen mellan Skövde Resecentrum och högskolan samt förbättra parkeringsmöjligheterna för pendlare och centrumbesökare.

Detaljplanen föreslår en utbyggnad av Regionens Hus med kontors- och konferenslokaler, aula, restaurang samt garage. Inom planområdet ska även ett parkeringshus byggas ovanpå befintligt bussgarage. I vår miljökonsekvensbeskrivning utreddes vilka konsekvenser detaljplanen ger upphov till för olika miljöfaktorer. Bland annat mark och vattenförhållanden men också risker, trafik, buller, luftmiljö, vibrationer samt stadsbild och grönstruktur. Granskning av miljökvalitétsmål

Detaljplanen granskas också utifrån hur den påverkar  miljökvalitetsmål- och normer. Där konstaterades att utbyggnaden av Regionens Hus påverkar miljön både positivt och negativt. Konsekvenserna av utbyggnaden i sig är huvudsakligen små, men områdets stadsbild och grönstruktur påverkas negativt då de stora byggnadsvolymer som föreslås i planområdet försämrar områdets sammanlänkade funktion.

Rekommendationer

För att skapa en bebyggelse som lever upp till gällande riktvärden och som är långsiktigt hållbar krävs även bullerskyddsåtgärder samt åtgärder för grundläggning, dagvattenhantering samt hantering av markföroreningar.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss