järnvägsspår, Ombenning

Ny mötesstation i Ombenning, Fagersta

I Ombenning i Fagersta kommun planeras spårarbetet för att tågtrafiken ska flyta på bättre i framtiden. Den utvalda platsen medför dock en del utmaningar, då den nya sträckan passerar genom kulturhistoriska miljöer. Vi har vunnit uppdraget att projektera en ny mötesstation samt utföra miljöinventeringar.

Trafikverket räknar med att tågtrafiken genom Bergslagen kommer öka under de kommande åren. Att öka trafiken utan att genomföra några åtgärder skulle innebära försämrad trafikkvalitet på sträckan, som långa res- och transporttider eftersom tågen tappar tid vid tågmöten. Därför planeras ett antal mötesstationer där tåg upp till 750 meter ska kunna mötas på sträckor som idag är enkelspåriga. En av dessa mötesplatser planeras vid Ombenning mellan Snyten och Fagersta central. 

Kulturhistoriska värden

Vårt uppdrag bestod i att projektera en ny 2-spårsstation med samtidig infart för 750 meter långa tåg. Mötesstationen ska placeras så att tågen oavsett riktning inte behöver starta i uppförslutning.

Spårarbetet innebär att en del av en månghundraårig väg måste flyttas, liksom ett flertal historiska vägmärken längs med denna. Spårarbetet medför att vägen får ett minskat kulturhistoriskt värde, något som anses mildras av att de historiska vägmärkena fortfarande kommer kunna upplevas i den nya vägmiljön. 

  • Tony Strandberg

    Affärschef, Järnväg

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss