Utredning av naturvärden vid Gamlebyån

För att minska risken för skred och öka möjligheten för intilliggande fastigheter att nyttja sina byggnader ville Västerviks kommun kulvertera  en sträcka av Gamlebyån. Norconsult har utrett naturmiljön och värdena runt en del av vattendraget.

I Gamlebyån finns en öringstam och flera fiskevårdsåtgärder har genomförts i vattendraget de senaste åren. Enligt beslut från Länsstyrelsen gällande en anmälan om vattenverksamhet uppmanades kommunen utreda alternativa förstärkningsåtgärder samt deras påverkan på naturmiljön.

I Norconsults utredning konstaterades att värdet kring den aktuella sträckan var ringa men att möjligheten för öring att ta sig upp- och nedströms var viktiga att bibehålla vid en kulvertering. Vattendragets nuvarande status var bedömd till måttlig på grund av fysisk påverkan i vattendragsfåran. En kulvertering av vattendraget bedömdes inte försämra möjligheten att nå miljökvalitetsnormen och för att förstärka värdena upp- och nedströms i det rätade och fördjupade vattendraget föreslogs ett antal kompensationsåtgärder.

Utredningen kommer användas som underlag i en ny anmälan om vattenverksamhet som Västerviks kommun tar fram.

  • Kristina Reeves

    Avdelingsleder Kontor

  • Kontakta oss