Varberg, Nya Håsten Simhall

Norconsult anlitades som generalkonsult för att utreda innebörden av en ny simhall på Håsten i Varberg. Byggnadens gestaltning med trä som huvudsakligt material passar väl in på platsen och i Trästaden Varberg.

Norconsult har genomfört en förstudie med femton representerade kompetenser som alla bidragit med sina erfarenheter och kunskaper för att skapa en välfungerande helhet. Förstudien utfördes i nära samarbete med beställarens styrgrupp och politiker. Uppdraget har på så sätt formats efter hand och flera olika utredningar har utförts parallellt. Förstudien har legat till grund för politiskt beslut gällande anläggningens innehåll och investeringsnivå och två olika alternativ har studerats, en fullt utrustad anläggning med en 25 m alternativt en 50 m bassäng.

 

Förslag om nybyggnation

Förstudiens utredningar visar att befintlig simhall är i dåligt skick, både avseende byggnadens tekniska livslängd och installationer. Detta innebär att förslag för ny simhall i princip innebär en nybyggnation. Tomt för ny simhall är politiskt beslutad vid befintlig simhall. Förslaget innebär att en ny gemensam huvudentré med servering skapas och knyter ihop befintlig ishall med ny simhall. Centralt placerad omklädning kan nyttjas av både friskvårdslokalerna och badanläggningen.

 

Material som knyter an till naturen

Fasaden består av träpanel, mörka fasadskivor och träspaljéer i ett diagonalt mönster vilket knyter an till naturen söder om byggnaden. Materialet trä passar väl på platsen nära naturen och i Trästaden Varberg. Interiört fortsätter trämaterialet i kombination med en stark färgskala i naturliga kulörer. Val av kulörer och genomblickar mellan verksamhetens olika delar underlättar besökares orientering och förståelse av byggnaden.

Under hösten 2016 togs politiska beslut där projekteringskostnaden fastställdes och alternativet med 50m-bassäng fastslogs.

  • Malin Ahlstedt

    Affärsutvecklingschef badhus

  • Kontakta oss