Rinnande vattenkran

Norconsult formar framtidens vattenproduktion i nytt exjobb

I ett exjobb inom vattenteknik har Norconsult optimerat avlägsnandet av organiska partiklar från dricksvatten. I studien jämförs två olika tekniker som kommer finnas i Norconsults tjänsteutbud från och med i höst.

Avlägsnandet av naturligt organiskt material, så kallade NOM-ämnen som gör vatten brunt, är ett viktigt steg i dricksvattenproduktion. I svenska vattenreningsverk avlägsnas partiklarna oftast med hjälp av kemisk fällning och sedan testas effektiviteten vanligtvis via bägarförsök.

I ett nytt exjobb inom ramen för masterprogrammet i Vattenteknik vid Uppsala universitet har masterstudenten Hiwa Oseiy tillsammans med Norconsults Stephan Köhler och Mohanna Heibati jämfört den befintliga tekniken med en metod där fällningen istället sker över ett ultrafilter. Stephan Köhler har tidigare utvecklat en labbskaleanlägging som fäller över ultrafilter och denna har nu testats på tre kunder.

– Vi gjorde både vanliga fällningsförsök och tester med den nya anläggningen och undersökte om det gav olika resultat och vilka slutsatser man kan dra av det. Jämförelseanalysen indikerade att en kombination av teknikerna ger bäst resultat, säger Stephan Köhler.

Viktigt mellansteg

Valet mellan bägartest och labbskaletest bör baseras på projektets specifika krav och tillgängliga resurser. Bägartestet visade sig ha en del praktiska fördelar, det är mer kostnadseffektivt och bra när man behöver göra en snabb bedömning. Labbskaletestet ger däremot mer förfinade och hållbara optimeringslösningar för vattenbehandling.

– Det ligger närmare verkligheten och ger ett säkrare resultat. Svaren är tillgängliga inom några dagar och du slipper köpa en större kostsam pilot. Vi ser den här tekniken som ett viktigt mellansteg som kan hjälpa, inte minst små vattenverk, att utvärdera innan man investerar i mer kostsamma tester. Och vi är glada över att vi nu kan erbjuda det till våra kunder, säger Stephan Köhler.

Både miljömedveten och tekniskt avancerad

Dricksvattenfrågor blir allt viktigare. Masterstudenten Hiwa Oseiy menar att resultaten i exjobbet ger oss en unik möjlighet att optimera vattenbehandlingsprocesser och säkerställa en metod som är både hållbar och effektiv.

– Vi behöver förbättra infrastrukturen för vattenrening och då är det viktigt att anta ett framåtblickande tillvägagångssätt. Vi behöver hitta en balans mellan innovation och användbarhet inom vattenproduktionsindustrin. Genom att kombinera beprövade metoder med nytänkande lösningar kan vi forma framtidens vattenproduktion till att vara både miljömedveten och tekniskt avancerad, säger han.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss