SVU arbetsgrupp

Nytt stöd skapar utsläppsminskning med sidonytta för VA-bolag

Den svenska VA-sektorn har ett stort investeringsbehov för att kunna säkra framtidens vattenförsörjning, uppskattningsvis 560 miljarder till år 2040 enligt Svenskt Vatten. Samtidigt pekar klimatforskningen på det stora behovet av utsläppsminskningar i närtid. Nu tar Norconsult Sverige tillsammans med ett antal andra aktörer därför fram ett processbaserat stöd för hur utsläpp kan minimeras till så stor nytta som möjligt för VA-organisationer. 

Norconsult kommer tillsammans med Alingsås kommun, Skanska, Kretslopp- och vatten, Karlstad kommun, Norrvatten, Uppsala vatten och Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp genomföra ett gemensamt utvecklingsprojekt under 2024. Arbetet ska resultera i en så kallad Klimatpraktika, en processbaserad vägledning om hur VA-organisationer skapar goda förutsättningar för att minimera klimatpåverkan när VA-ledningsnätet ska byggas ut eller förnyas. Vägledningen ska också visa hur klimatarbetet kan bedrivas för att skapa så stora sidonyttor som möjligt för VA-organisationen. 

– Att göra storskaliga investeringar i infrastruktur och samtidigt minska utsläppen är minst sagt en stor utmaning. Därför behöver vi bryta ny mark och hitta nya vägar framåt. Ambitionen är att bidra till det arbetet och jag ser bredden av kompetens som inryms i vår projektgrupp som vår största styrka. Arbetet kommer bygga vidare på befintlig kunskap och vara en pusselbit på vägen till förverkligandet av branschinitiativet och visionen om en klimatneutral VA-bransch, säger Theo Voulgaridis, projektledare och hållbarhetsstrateg på Norconsult. 

Enligt Klimatpolitiska rådet är i princip alla samhällsmål beroende av ett stabilt klimat. Det illustrerar vikten av att klimatperspektivet integreras i det samlade arbetet, inte som en separat del.  

Diskussionen om minskad klimatpåverkan bör handla om denna stora synergi, om vägval som maximerar samhällsnyttor och hanterar målkonflikter för en VA-organisation. Det ger inte bara bättre förutsättningar att uppnå flera av målen på ett effektivt sätt, det ökar också sannolikheten för att klimatomställningen ska få det breda stöd som omfattande samhällsförändringar förutsätter, säger Theo Voulgaridis.  

Som hjälp på vägen behövs ett användarvänligt stöd som sätter klimatfrågan i ett större perspektiv.  
Theo Voulgaridis understryker att en minst 50 procentig utsläppsminskning behöver bli det nya normala. Fokus behöver också läggas på resurseffektivitet och nytta snarare än på vad som måste offras för klimatarbetet; ett skifte från bördefördelning till skördefördelning. 

– Det finns en uppfattning om att klimatåtgärder är en börda som ska fördelas mellan och inom länder. Men klimatförändringar kostar redan samhället stora pengar i form av exempelvis översvämningar, torka, skogsbränder och värmeböljor. Dessutom är EU:s reformerade utsläppshandel utformad för att göra utsläppen dyrare och dyrare. Samtidigt är synergieffekter av klimatåtgärder ofta betydande ur ett ekonomiskt perspektiv, i vissa fall större än kostnaden för den ursprungliga klimatåtgärden. Problemet är att dessa synergieffekter i regel förbises i utredningar och beslutsfattande - det måste vi ändra på, säger han. 

Projektet finansieras av de deltagande aktörerna i kombination med medel från Svenskt Vattens utvecklingsfond. Resultatet, en processbaserad handbok, planeras att presenteras på Svenskt Vattens klimatkonferens i december.  

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss