Inventering Blekinge
Fältinventering i Karlskrona kommun 2023

Norconsult utreder naturvärden i Karlskrona och Ronneby

Norconsult har tecknat ramavtal gällande naturvärdesinventeringar i Karlskrona och Ronneby. En naturvärdesinventering ger svar på frågor om vilka naturtyper och arter som förekommer inom ett visst område och ger en välstrukturerad kartläggning och dokumentation av naturvärden.

Naturvärdesinventeringar handlar om att utreda biotop- och artvärden för olika nyckelarter, exempelvis kärlväxter, fåglar, fladdermöss, insekter och groddjur, och kan till exempel göras på detaljplanerade områden innan byggnation.

– Man har alltmer börjat inkludera en grön struktur och natur i planeringsfrågor. Syftet är att skydda den biologiska mångfalden på plats och ta hänsyn till bland annat fridlysta arter, säger Dagmar Clough, Gruppledare inom Miljö på Norconsult.

Det finns olika klassningar av naturvärdesbiotoper beroende på vad man hittar. Förra året uppdaterades svensk standard för naturvärdesinventering (NVI-standarden) för första gången sedan 2014. Den nya standarden har fått ett bredare perspektiv jämfört med tidigare version.

– Nu ligger ännu mer fokus på arternas livsmiljöer och det ekologiska sambandet i landskapet. Bland annat är vägledningen för värdering av en biotops förutsättningar mer genomarbetade, det finns tydligare riktlinjer kring leverans av geodata, och det har blivit enklare att få in ett större landskapsperspektiv i naturvärdesinventeringar, säger Dagmar Clough.

Det är andra gången som Norconsult ingår avtal gällande naturvärdesinventeringar med Karlskrona kommun. Det nya avtalet träder i kraft i maj och gäller i fyra år. Avtalet med Ronneby kommun trädde i kraft vid årsskiftet och gäller i två år.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss