Norconsult navigerar rätt med GeoRaptor

Norconsult har tagit fram en tvärvetenskaplig viktningsprocess för planering av VA-ledningssträckor. På Svenskt Vattens årliga konferens om Rörnät och Klimat den 19–20 mars kommer Norconsult Sverige och Kretslopp och vatten på Göteborg Stad att presentera hur GeoRaptor användes i ett projekt gällande överföringsledningar till framtida exploateringsområden.

I varje nytt projekt står ledningsprojektören inför utmaningen att värdera tillgänglig geodata, då det finns många olika perspektiv att ta hänsyn till. Ett verktyg som kan används för att planera ledningskorridorsträckor är viktningsprocessen GeoRaptor som är utvecklad av Norconsult. En start- och stoppunkt matas in i GeoRaptor som bearbetar och föreslår en eller flera möjliga ledningskorridorer som VA-projektören kan bearbeta med sin specialistkunskap.

– Det har varit frustrerande att inte säkert veta om jag som projektör värderar all viktig information på ett korrekt sätt. Det underlättar verkligen att vi nu har ett verktyg som systematisk tar hänsyn till och viktar stora mängder geodata och därefter föreslår en optimal ledningskorridor, säger Britt-Inger Norlander, VA-utredare på Norconsult.

GeoRaptor utvecklades för att skapa en gemensam yta där geodata värderas ifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv. Efter inhämtning av geodata sker urval och sortering för att få med det som är relevant för att avgöra den bästa sträckningen för den aktuella ledningskorridoren. Därefter genomförs ett antal workshopmoment tillsammans med sakkunniga inom exempelvis tillståndsfrågor, miljöskydd, kulturmiljö, geologi, hydrologi och projektering som skapar ett objektivt underlag gällande platsens byggbarhet kopplat till hållbarhet, tid och kostnad.

– I de projekt där vi använt oss av GeoRaptor har kunden varit involverad i den tvärvetenskapliga processen vilket är en stor fördel, berättar Britt-Inger Norlander. Arbetsmetodiken ger kunden ett väldigt transparant och bra beslutsunderlag med spårbara motiveringar, avslutar hon.

GeoRaptor används inte bara i VA-projekt utan även i lokaliseringsutredningar för kraftledningar, gasledningar, vatten- och avloppsreningsverk, vägsträckor samt analys av djurhabitat. 

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss